Wanneer schulden blijven oplopen en een faillissement een reëel risico wordt, kan het verstandig zijn met de crediteuren van de onderneming in overleg te gaan om te bezien of een regeling kan worden getroffen. Onderdeel van een regeling zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de crediteuren hun vorderingen eenmalig met een gelijk percentage verlagen, maar ook andere voorstellen zijn denkbaar. Het voordeel van een regeling voor de onderneming is dat een faillissement wordt afgewend. Het voordeel voor crediteuren is dat zij allen gelijk worden behandeld en dat de onderneming blijft voortbestaan zodat nog zaken kunnen worden gedaan. Bovendien kan met een regeling worden voorkomen dat de onderneming (reputatie)schade oploopt.

Een buitengerechtelijke regeling zoals hiervoor beschreven kan op ieder moment aan de schuldeisers van een onderneming worden aangeboden. Bovendien is deze niet aan eisen gebonden; de onderneming en de crediteuren zijn vrij in de afspraken die worden gemaakt. In de praktijk blijkt het echter vaak ingewikkeld, voornamelijk omdat iedere crediteur afzonderlijk met het akkoord dient in te stemmen.

Het voorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord zou uitkomst kunnen bieden bij het treffen van een akkoord. Het wetsvoorstel is bedoeld voor ondernemingen die rendabele activiteiten hebben, maar door schulden en/of hoge kosten een herstructurering nodig hebben om als gezonde onderneming te kunnen doorgaan. Het wetsvoorstel bevat een regeling op basis waarvan de rechtbank een onderhands akkoord tussen onderneming, schuldeisers en aandeelhouders kan goedkeuren. De goedkeuring van de rechtbank zal er in dat geval toe leiden dat alle betrokken partijen daadwerkelijk gebonden zijn aan het akkoord. Bovendien kan het er zelfs toe leiden dat partijen die niet met het voorstel hebben ingestemd, hier ook aan gebonden worden indien het aan specifieke voorwaarden voldoet. Daarmee wordt voorkomen dat iedere crediteur afzonderlijk dient in te stemmen en daarmee het treffen van een regeling – en dus de toekomst van een bedrijf – kan blokkeren. In dat geval is het als crediteur vanzelfsprekend belangrijk in de gaten te houden waar een dergelijk voorstel naar toe leidt en wat dat oplevert.

Vragen?

Heeft u vragen over het treffen van een regeling, als crediteur of als ondernemer? Neem dan contact op met Eveline Bakker