Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Om zelfstandigen een financieel vangnet te bieden bij arbeidsongeschiktheid komt er een verplichte publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Het kabinet verkent hierbij ook de mogelijkheid om zelf een passende private verzekering af te sluiten. Voorwaarde is wel dat deze private verzekering minimaal dezelfde dekking en premie heeft als de publieke verzekering.

Afschaffing oproepovereenkomsten

In plaats van nul-urencontracten en min/max-contracten wil men een basiscontract invoeren. Met een basiscontract krijgen werknemers een vast aantal minimumuren. Wel moeten werknemers tot een maximum van 130% bovenop het minimumaantal uren beschikbaar blijven voor de werkgever. Werknemers krijgen verder het recht om oproepen van de werkgever buiten deze bandbreedte te weigeren. Voor scholieren en studenten wordt een uitzondering gemaakt. Zij kunnen voor hun bijbaan wel op basis van een oproepovereenkomst blijven werken.

Verlenging onderbrekingstermijn bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Op grond van de ketenregeling kunnen er maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten binnen een periode van 36 maanden (onderbrekingen tussen verschillende arbeidsovereenkomsten van maximaal zes maanden worden meegerekend). Van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is dan sprake vanaf de vierde arbeidsovereenkomst dan wel de datum waarop de periode van 36 maanden is overschreden. Na een onderbreking van meer dan zes maanden begint de ketenregeling opnieuw te lopen. Het voornemen is om de onderbrekingstermijn van zes maanden te verlengen naar vijf jaar. Deze nieuwe termijn geldt ook voor uitzendkrachten en tevens zal de mogelijkheid om per cao af te wijken van de onderbrekingstermijn verdwijnen.

Sneller een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij uitzendwerk

De fasen uit het fasensysteem worden verkort. Fase A wordt verkort naar 52 weken (waar dit voorheen maximaal 78 weken was). Fase B is onlangs al van vier jaar naar drie jaar verkort en zal onder het nieuwe maatregelenpakket naar twee jaar worden verkort.

Inwerkingtreding

Wanneer bovengenoemde maatregelen in werking zullen treden is nu niet bekend. De minister is voornemens om de benodigde wetgeving rond de zomer in internetconsultatie te brengen. In het voorjaar van 2024 hoopt zij het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden, in de verwachting dat het wetsvoorstel dan in januari 2025 in werking zal treden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Vragen?

Heeft u vragen over het nieuwe maatregelenpakket of flexibele arbeid? Neem contact op met Jaouad Seghrouchni, advocaat Arbeidsrecht, Medezeggenschap en Pensioen.