De Europese Commissie heeft op 16 maart 2020 aan de Lidstaten een voorstel gestuurd voor een tijdelijke regeling voor staatssteun in verband met de ontregeling van de economie door het coronavirus. Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager kondigde aan dat de voorgenomen regeling het voor de lidstaten mogelijk maakt om staatssteun te verlenen aan ondernemingen die door het coronavirus in financiële problemen komen. In het kader van de tijdelijke regeling mogen lidstaten rechtstreekse subsidies (of belastingvoordelen) tot € 500.000 per onderneming toekennen, gesubsidieerde staatsgaranties op bankleningen afgeven en publieke en particuliere leningen aan ondernemingen mogelijk maken. Tot slot benadrukt de regeling ook de belangrijke rol van de bancaire sector; de regeling maakt duidelijk dat geldelijke overheidssteun die via de banken aan onder andere het MKB wordt verstrekt geen steun is aan de banken maar aan hun klanten.

Het gaat om een tijdelijke regeling die voor de gehele EU zal gelden en waar de Lidstaten zich nog over moeten uitspreken. De regeling vormt een uitzondering op de verdragsrechtelijk verboden staatssteunmaatregelen. Zo’n uitzondering kan worden gemaakt om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen. De Europese Commissie verwacht dat de regeling binnen enkele dagen kan worden gerealiseerd. Om te voorkomen dat de regeling wordt gebruikt voor staatssteun die geen verband houdt met het coronavirus komen alleen bedrijven in aanmerking die na 31 december 2019 in financiële moeilijkheden zijn geraakt.

De Nederlandse regering heeft inmiddels een stevig pakket aan steunmaatregelen aangekondigd. Het gaat om een noodpakket voor de overbrugging van de komende drie maanden dat ervoor moet zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en dat zelfstandigen het hoofd boven water kunnen houden, door middel van versoepelde belastingregelingen. Het gaat onder meer om de volgende maatregelen:

Allereerst wordt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging van Werkbehoud (NOW) opengesteld, die de huidige regeling werktijdverkorting vervangt. Ondernemers die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten kunnen bij het UVW voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Voorwaarde daarbij is dat in die subsidieperiode geen personeel mag worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen en dat het personeel wordt doorbetaald. Meer informatie over de NOW leest u hier.

Zelfstandige ondernemers zonder personeel kunnen bij de gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud, zodat zij de dagelijkse boodschappen en de huur kunnen betalen. Het gaat om een inkomensaanvulling tot het sociale minimum die niet achteraf hoeft te worden terugbetaald en waarbij geen vermogens- of partnertoets geldt. Zelfstandige ondernemers kunnen ook kiezen voor een lening van bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage.

De Belastingdienst komt alle ondernemers tegemoet doordat zij eenvoudiger uitstel van inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting kunnen aanvragen. De invorderingsrente voor belastingschulden wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0% en eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden betaald.

Voor de hardst getroffen sectoren heeft de regering een compensatieregeling ingesteld. Het gaat dan onder meer om compensatie voor de verplichte sluiting van horecabedrijven en de annuleringen in de reisbranche, maar ook om de culturele sector. Getroffen ondernemingen kunnen een directe tegemoetkoming krijgen van € 4.000. De overheid zal de voorwaarden zo spoedig mogelijk bekendmaken.

Een aantal maatregelen moet nog nader juridisch worden uitgewerkt. Zo zal nog moeten worden nagegaan waar aanvullende wetgeving nodig is en of de Europese staatssteunregels er niet aan in de weg staan.

Wij zijn u graag van dienst om u wegwijs te maken in de verschillende steunregelingen. U kunt daarvoor uiteraard contact opnemen met onze Juridische Corona Helpdesk.

Vragen?

Voor vragen neemt u contact op met Robert Sanders, advocaat Ondernemingsrecht