Omdat van effectieve medezeggenschap in de praktijk niet altijd sprake is, heeft de regering het wetsvoorstel ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018’ ingediend.

Doel van het wetsvoorstel

In de praktijk is gebleken dat de medezeggenschap in de zorg aan verbetering en professionalisering toe is. De (wettelijke) mogelijkheden die voor cliëntenraden bestaan om invloed uit te kunnen oefenen, worden niet altijd optimaal benut. Daardoor is de invloed van cliëntenraden te beperkt. dit is onwenselijk. Invloed kan bijdragen aan kwalitatief goede zorg én kan zorgen voor de nodige checks and balances voor goed bestuur in een zorginstelling. Doel van het wetsvoorstel is dan ook dat de positie van cliëntenraden wordt verstevigd. Tegelijkertijd is tegemoet gekomen aan de wens van instellingsbesturen en cliëntenorganisaties tot grotere ruimte voor maatwerk.

Status wetsvoorstel

Nadat het wetsvoorstel op 20 november 2018 al met een aantal wijzigingen door de Tweede Kamer is aangenomen, is de kogel door de kerk en zal het wetsvoorstel naar verwachting op 21 mei 2019 als hamerstuk door de Eerste Kamer worden aangenomen. Daarmee lijkt de nieuwe WMCZ 2018 een feit!

Inwerkingtreding

Wanneer de nieuwe wet in werking treedt is nog niet duidelijk. Deze datum zal worden vermeld in het staatsblad. Houd u er rekening mee dat de nieuwe wet mogelijk al op 1 januari 2020 in werking zal treden.

Wat wijzigt er?

In ons eerdere blog “Grotere invloed cliëntenraden in aantocht!” hebben wij de belangrijkste aspecten en wijzigingen van de nieuwe wet al voor u op een rijtje gezet. Concreet gaat het om de volgende zaken:

  • Bredere reikwijdte WMCZ
  • Uitbreiding inhoud medezeggenschapsregeling
  • Vaststellen huishoudelijk reglement cliëntenraden
  • Uitbreiding bepalingen inzake faciliteiten cliëntenraad
  • Uitbreiding formele rechten cliëntenraad
  • Bepalingen inzake ontbinding cliëntenraad
  • Verval verplichting jaarverslag inzake toepassing WMCZ
  • Invoeren publiek toezicht

De komende tijd zullen wij u in onze blogs nader informeren over de concrete inhoud en reikwijdte van deze wijzigingen.

Ook zullen wij u in onze blogs informeren over de stappen die de cliëntenraden nog moeten zetten om op de ingangsdatum van deze nieuwe wet goed voorbereid te zijn. Houd onze website goed in de gaten!

Voor vragen over de nieuwe WMCZ kunt u natuurlijk ook altijd contact met mij opnemen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog , neemt u dan contact op met Renate Vink-Dijkstra, Partner & Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.