Corporate Governance code

In de Corporate Governance Code is aangegeven dat deze berust op het uitgangspunt dat de vennootschap een lange termijn samenwerkingsverband is van diverse bij de vennootschap betrokken stakeholders. Stakeholders zijn volgens de Code groepen en individuen die direct of indirect het bereiken van de doelstellingen van de vennootschap beïnvloeden of erdoor kunnen worden beïnvloed. Daarbij kan dan worden gedacht aan werknemers, aandeelhouders, andere kapitaalverschaffers, leveranciers, afnemers en andere belanghebbenden.

Om ervoor te zorgen dat bij het bepalen van de aspecten van de strategie die betrekking hebben op duurzaamheid de belangen van de relevante stakeholders van de vennootschap worden meegenomen, is in de Code opgenomen dat de vennootschap een beleid op hoofdlijnen vaststelt voor een effectieve dialoog met de stakeholders. Dit beleid dient de vennootschap bovendien op haar website te plaatsen. De relevante stakeholders en de vennootschap zijn – zo geeft de Corporate Governance Code aan – bereid om dit gesprek met elkaar te voeren. Het is vervolgens aan de vennootschap om deze dialoog te faciliteren, tenzij deze dialoog naar het oordeel van het bestuur niet in het belang is van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

In de Corporate Governance Code wordt nadrukkelijk benoemd dat niet op voorhand elke stakeholder van de vennootschap voor elk duurzaamheidsaspect van de strategie als even relevant kan worden aangemerkt. Het is namelijk aan het bestuur om te bepalen wie in welk geval de relevante stakeholders zijn. Deze best practice bepaling is dan ook niet bedoeld om een recht op een dialoog met de vennootschap in het leven te roepen.

Vragen?

Neem dan contact op met Eveline Bakker, advocaat Ondernemingsrecht.