Duurzaamheid

Volgens de Code is het aan het bestuur om rekening houden met duurzaamheidsaspecten van het ondernemen. Het is hun verantwoordelijkheid om duurzaam te handelen vanuit ecologisch, sociaal en economisch perspectief en rekening te houden met de effecten van hun keuze op mens en milieu. Wat duurzaam handelen is, staat niet vast. Dit wordt ingekleurd door nationale en internationale ontwikkelingen, wetten en regels. Deze verantwoordelijkheid van het bestuur brengt geen resultaatsverplichting met zich mee. Bestuurders zullen voortdurend belangen en gevolgen moeten afwegen, maar dit hoeft niet tot een bepaalde uitkomst te leiden.

Fair share

Een ander onderdeel van de strategie van het bestuur is de manier waarop de onderneming omgaat met de betaling van belastingen in het buitenland. Het is niet de bedoeling dat ondernemingen hun winsten verschuiven naar landen met geen of lage belastingen. Van een onderneming wordt verwacht dat zij een positieve bijdrage levert door het betalen van een billijk aandeel (fair share) van belastingen in de landen waarin zij actief is.

Digitalisering

Het bestuur dient zich tot slot bewust te zijn van de gevolgen van digitalisering en hierop te anticiperen. Nieuwe technologieën brengen risico’s mee zoals cybersecurity en dataprotectie en vragen om een ethisch verantwoorde toepassing van deze technologieën. Door tijdig aandacht aan te besteden aan digitalisering, draagt het bestuur bij aan het bestendig succes van de onderneming en stelt het bestuur duurzame lange termijn waardecreatie voorop.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan contact op met Eveline Bakker, advocaat Ondernemingsrecht.