bekijk de publicatie hier

De arbeidsvoorwaarden blijven vrijwel ongewijzigd. Daarnaast verdwijnt weliswaar het Georganiseerd Overleg (ook wel bekend als GO), maar wordt met de nieuwe cao het Lokaal Overleg ingesteld. Kijkend naar de bevoegdheden van het Lokaal Overleg, ziet de ondernemingsraad (OR) zijn rol als sneeuw voor de zon verdwijnen!

Werkingssfeer van de cao

De CAO Gemeenten komt in de plaats van de CAR-UWO, waarin nu de arbeidsvoorwaarden voor (onder andere) gemeenten worden geregeld. De cao wordt van toepassing op gemeenten en organisaties die lid zijn van de VNG.

Daarnaast wordt het ook van toepassing op organisaties die weliswaar geen lid zijn van de VNG, maar die (mede) worden bestuurd door gemeenten. In de regel gaat het hier om de gemeenschappelijke regelingen. Ondanks dat de VNG in de ledenbrief van 31 augustus 2018 schrijft dat dergelijke organisaties niet gedwongen onder de CAO Gemeenten kunnen vallen, zal een Algemeen Verbindend Verklaring dit tóch tot gevolg hebben. Deze organisaties vallen onder de werkingssfeer.

In de cao is opgenomen dat organisaties die onder de werkingssfeer vallen, hiervan vrijstelling kunnen vragen als zij niet gebonden willen zijn. Stof tot nadenken wat ons betreft.

Georganiseerd Overleg wordt Lokaal Overleg; de rol van de Ondernemingsraad wordt klein!

Tot op heden heeft het GO een grote rol in de totstandkoming en wijziging van arbeidsvoorwaarden. Dit heeft te maken met het zogenaamde overeenstemmingsvereiste. Vanwege de normalisering komt het GO en daarmee het overeenstemmingsvereiste te vervallen, met ingang van 1 januari 2020. Daarvoor in de plaats wordt het Lokaal Overleg opgetuigd. Daarin nemen één of meer vertegenwoordigers vanuit de organisatie van de werkgever plaats en één of meer vertegenwoordigers namens iedere betrokken vakbond. Net als het overleg met het GO, moet óók in het Lokaal Overleg tot overeenstemming worden gekomen, vóórdat een werkgever bepaalde wijzigingen mag doorvoeren.

Hoofdstuk 12 van de cao regelt waarvoor het Lokaal Overleg geldt. Het gaat over verschillende aangelegenheden, zoals functiewaardering en beloning, reis- en verblijfskosten, het individueel keuzebudget, regelingen ten aanzien van bovenwettelijk uren en het Van werk naar werk-traject. Daarnaast gaat het Lokaal Overleg over belangrijke wijzigingen in de organisatie met ingrijpende personele gevolgen. Dit zijn bekende medezeggenschapsrechtelijke begrippen. Een goede lezer komt tot de conclusie dat de OR buitenspel wordt gezet door het Lokaal Overleg!

Onderwerpen die niet worden toebedeeld aan het Lokaal Overleg, worden nog wél met de OR afgestemd. Naar verwachting zijn dit er niet veel. Een verdere beperking van de medezeggenschap binnen de overheid?!

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog , neemt u dan contact op met Renate Vink-Dijkstra, Partner & Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.