Wat is bodembeslag?

Indien een belastingplichtige zijn zakelijke belastingschulden (bijvoorbeeld loonbelasting of omzetbelasting) niet betaalt, kan de Belastingdienst deze belastingschuld verhalen door beslag te leggen op de bodemzaken van deze belastingplichtige. Bodemzaken zijn alle roerende zaken die bestemd zijn om deze bodem duurzaam te dienen. Voorbeelden hiervan zijn machines of de bedrijfsinventaris. De voorraad of andere zaken die de bodem niet duurzaam dienen, zijn geen bodemzaken.

Indien de machine van een derde zich bevindt op de bodem van de belastingplichtige, is het mogelijk dat de Belastingdienst hier beslag op legt indien deze belastingplichtige zijn zakelijke belastingschulden niet voldoet. De Belastingdienst kan dit beslag zowel voorafgaand aan het faillissement, als na het faillissement leggen. Het eigendom van derden valt namelijk niet onder het faillissementsbeslag.

Voorkomen van bodembeslag

Voor het voorkomen van bodembeslag is het van belang dat de derde beschikt over het reële eigendom van de bodemzaak. Dit houdt in dat de betreffende bodemzaak juridisch eigendom is van de derde en dat deze zaak in economisch opzicht in overwegende mate aan de derde toebehoort. In de meeste gevallen van huur, bruikleen en operational lease is hier sprake van. De overeenkomst moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In het geval van huurkoop, eigendomsvoorbehoud en financial lease is geen sprake van reëel eigendom. Als u beschikt over reëel eigendom, zal de Belastingdienst u niet in de weg staan en uw eigendomsrecht respecteren.

Indien de derde geen eigenaar meer is van de bodemzaak, maar bijvoorbeeld pandhouder of financial lessor, dan kan de betreffende derde de bodemzaak niet zonder meer van de bodem verwijderen. Sinds 2013 bestaat namelijk de verplichting om – als u geen reëel eigenaar bent – bij de Belastingdienst melding te maken van uw voornemen om de bodemzaak te verwijderen. De Belastingdienst heeft dan vier weken de tijd om te besluiten of er wel of geen beslag wordt gelegd. Wordt er geen beslag gelegd, of laat de Belastingdienst niets van zich horen, dan heeft u vier weken de tijd om uw rechten uit te oefenen en de bodemzaak van de bodem te verwijderen.

Wat als het beslag reeds gelegd is?

Indien toch beslag is gelegd op de bodemzaak, kan de derde binnen zeven dagen in beroep bij de Belastingdienst. Ook in dat geval zal de Belastingdienst het eigendomsrecht respecteren indien sprake is van reëel eigendom.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan contact op met Eveline Bakker