De hoofdregel is dat de pensioenovereenkomst kan wijzigen als de werknemer daarmee instemt, tenzij sprake is van een andere wijze van binding. Voorbeelden van andere wijzen van binding zijn: de binding aan een gewijzigde pensioenovereenkomst op grond van een eenzijdig wijzigingsbeding, de gebondenheid via een cao (door middel van een incorporatiebeding of via de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst), binding aan een wijziging van de pensioenovereenkomst door pensioenfondsen of bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Belangrijk is dat de instemming van de ondernemingsraad de individuele werknemer niet bindt.

Wat de binding via een eenzijdig wijzigingsbeding betreft, geldt voor dit beding dat het schriftelijk overeen moet zijn gekomen en dat de werkgever voor de wijziging een voldoende zwaarwegend belang heeft. Een dergelijk belang kan zijn gelegen in bedrijfseconomische en organisatorische omstandigheden, dan wel het gevolg kan zijn van een gewijzigde pensioenwetgeving of verplichte toetreding bij een bedrijfstakpensioenfonds. De werkgever zal moeten aantonen dat sprake is van een zwaarwegend belang. Als de ondernemingsraad heeft ingestemd met het verzoek van de werkgever tot wijziging, dan zal het zwaarwichtige belang van de werkgever voor het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst wel eerder kunnen worden aangenomen.

Bij het ontbreken van een eenzijdig wijzigingsbeding zou de werkgever ook een beroep kunnen doen op het goed werkgever- en werknemerschap. Een werknemer is niet verplicht om voorstellen van de werkgever te aanvaarden, maar op basis van het goed werknemerschap kan een werknemer redelijke voorstellen niet weigeren. Er vindt dus een belangenafweging plaats. Ook hier geldt dat instemming van de ondernemingsraad gewicht in de schaal zal leggen bij deze belangenafweging.

Vragen?

  1. Hoe betalen we het nieuwe pensioen?
  2. Vormen van pensioenovereenkomsten
  3. Wat gebeurt er met al opgebouwd pensioen?
  4. Het transitieplan
  5. Compensatie
  6. Arbeidsrechtelijke aspecten van de nieuwe pensioenwetgeving
  7. De rol van de medezeggenschap

 

Neem voor vragen over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel contact op met Eveline Bakker.

Nieuwsbrief

Wil je elke maand een overzicht van updates en blogs in je mailbox? Klik dan hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief!