De feiten

Vlak voordat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst, besluit de ex-werkneemster om onder meer vier bedrijfsdocumenten naar haar zelf te mailen. De vier bedrijfsdocumenten waren door de ex-werkneemster tijdens het dienstverband zelf gemaakt en wilde ze nu gebruiken om aan haar nieuwe werkgever te laten zien wat ze in huis had.

Het verzenden van deze bedrijfsdocumenten naar het eigen privé e-mailadres levert echter een schending op van het opgenomen geheimhoudingsbeding, waarin het de ex-werkneemster expliciet is verboden om zonder toestemming van de werkgever bescheiden in haar bezit te houden:

“Werkneemster zal bij het einde van de dienstbetrekking alle zaken en/of bescheiden, inclusief kopieën of aantekeningen hiervan, die aan werkgever toebehoren of ten behoeve van de dienstbetrekking met werkgever zijn verkregen of opgesteld, en die werkneemster direct of indirect onder zich heeft, ongevraagd en onverwijld en in goede staat aan werkgever overhandigen. Werkneemster zal zonder toestemming van werkgever geen bescheiden, inclusief kopieën of aantekeningen hiervan, in bezit houden of aan derden tonen. Met name alle zaken en/of bescheiden, inclusief kopieën of aantekeningen hiervan, welke persoonsgegevens bevatten zullen onverwijld na het einde van de dienstbetrekking worden geretourneerd.”

De ex-werkneemster verweert zich nog met het argument dat zij de bedrijfsdocumenten uiteindelijk niet met derden heeft gedeeld, maar dat verweer wordt door de rechter terecht terzijde geschoven. Het gaat er immers om dat de documenten in het bezit worden gehouden en daarvoor is niet vereist dat de bescheiden ook daadwerkelijk worden gedeeld. Dit betekent dat de ex-werkneemster voor deze overtreding aan de ex-werkgever een boete is verschuldigd van € 5.000,00 wegens het daaraan gekoppelde boetebeding.

Advies

Zowel werkgevers als werkneemsters zijn niet altijd voldoende op de hoogte van de (reikwijdte van de) opgenomen postcontractuele bedingen in de arbeidsovereenkomst. De (financiële) gevolgen van het schenden van deze bedingen kunnen echter groot zijn, zoals ook uit deze zaak volgt. Om dergelijke vervelende situaties te voorkomen kan het raadzaam zijn om deze bedingen tegen het einde van de arbeidsovereenkomst nog eens nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.

Contact

Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met één van onze specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.