Het transparantiebeginsel

Het transparantiebeginsel is een van de grondbeginselen van het aanbestedingsrecht. De essentie daarvan is dat het voor een inschrijver duidelijk moet zijn wat van hem wordt verwacht, dat inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk systeem worden beoordeeld en dat een gunningsbeslissing zodanig wordt gemotiveerd dat de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden kan worden getoetst.

De casus

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR-JR) heeft diverse aanbestedingsprocedures georganiseerd voor de inkoop van jeugdzorg in de zin van de Jeugdwet.

(Stichting) Yulius heeft ingeschreven op opdracht D. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. Indien gebruik wordt gemaakt van onderaannemers moet, zo is in het beschrijvend document bepaald, bij het sub-gunningscriterium ‘kennis, kunde en ervaring personeel’ ook worden aangegeven hoe deze aspecten bij de onderaannemers geborgd zijn.

Yulius scoort op dit sub-gunningscriterium minder punten omdat zij niet heeft aangegeven hoe en wanneer onderaannemers worden ingezet. Yulius stelt -en zij heeft ook in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aangegeven- dat zij voor deze opdracht geen gebruik maakt van onderaannemers. Daarom heeft zij slechts beperkt uitgewerkt hoe de genoemde aspecten bij onderaannemers geborgd zijn.

In deze zaak gaat het om de beoordeling van de inschrijving. Had GR-JR moeten begrijpen dat Yulius niet voornemens was om onderaannemers in te zetten?

Daar gaat het voor Yulius mis. Tijdens de procedure blijkt namelijk dat onderaannemers in de inschrijving van Yulius wél een belangrijke rol innemen. Het gebruik van onderaannemers wordt meerdere malen genoemd. Wanneer geen onderaannemers zouden worden ingezet, zo redeneert de Voorzieningenrechter, zou de term ‘onderaannemers’ in de inschrijving niet aan de orde zijn gekomen. GR-JR heeft dan ook terecht de beperkte uitwerking van de kennis en ervaring van de onderaannemers meegewogen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze casus, neemt u dan contact op met Menno de wijs & Per van der Kooi, Advocaat Vastgoed.