Op grond van de wet is de algemene vergadering van een onderneming is bevoegd om aan de accountant opdracht te geven de jaarrekening te onderzoeken. Indien de algemene vergadering deze opdracht niet verstrekt, is de Raad van Commissarissen bevoegd of – in het uiterste geval – het bestuur zelf.

 

Het is aan de accountant te onderzoeken of de jaarrekening het vereiste inzicht geeft. Hij controleert daarbij of (i) de jaarrekening aan de wettelijke voorschriften voldoet, (ii) het bestuursverslag correct is opgesteld en of dit met de jaarrekening verenigbaar is, (iii) of het bestuursverslag gezien het onderzoek materiele onjuistheden bevat en of de jaarrekening volledig is.

 

De accountant legt zijn bevindingen neer in een accountantsverklaring. Een van de onderdelen die deze verklaring ten minste dient te bevatten, is een verklaring betreffende materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die gerede twijfel kunnen doen rijzen of de rechtspersoon zijn werkzaamheden kan voortzetten.

 

Indien de accountant hierover een negatieve verklaring afgeeft, is hij verplicht deze zelf onverwijld door te sturen aan de ondernemingsraad van de betreffende organisatie. Deze wettelijke verplichting rust dus niet op de organisatie, maar op de accountant.

 

De gedachte hierachter is dat hoewel ondernemers verplicht zijn financiële gegevens te delen met de ondernemingsraad, dit in de praktijk toch niet of onvoldoende gebeurt. Om te voorkomen dat het voor de ondernemingsraad pas duidelijk wordt hoe slecht de financiële situatie van de organisatie is, dient de accountant een afschrift van de betreffende verklaring rechtstreeks aan de ondernemingsraad te sturen. Op die manier wordt gestimuleerd dat bestuurder en ondernemingsraad tijdig met elkaar de financiële situatie bespreken. Hoe eerder de ondernemingsraad geïnformeerd wordt, hoe sneller hij ook een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van een faillissement.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met Eveline Bakker, advocaat Arbeid & Medezeggenschap

Nieuwsbrief

Wil je elke maand een overzicht van updates en blogs in je mailbox? Klik dan hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief!