Het bestuur van een besloten vennootschap is verplicht om binnen twaalf maanden na het verstrijken van het boekjaar de jaarrekening openbaar te maken. Dit gebeurt door deponering van de jaarrekening bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (art. 2:394 BW). Heeft het bestuur niet aan de deponeringsplicht voldaan en gaat de vennootschap vervolgens failliet, dan staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld (art. 2:248 BW). Bovendien ontstaat dan een wettelijk vermoeden dat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het bestuur kan dit vermoeden ontzenuwen door aannemelijk te maken dat andere feiten of omstandigheden dan zijn kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Lukt dat niet, dan is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het boedeltekort.

Maar wat als een bestuurder als crisismanager aantreedt nadat de termijn voor het deponeren van de jaarrekening is verstreken? Is hij dan ook aansprakelijk voor het tekort in het faillissement? Over die vraag boog het Hof Arnhem-Leeuwarden zich onlangs (ECLI:NL:GHARL:2019:1568).

Feiten

X wordt op 14 maart 2011 aangesteld en ingeschreven als bestuurder van Matrassen Hannibal B.V. OP 21 juni 2011, drie maanden later, gaat Matrassen Hannibal B.V. failliet. Het deponeren van de jaarrekening over 2009 had uiterlijk op 31 januari 2011 moeten plaatsvinden (tot 2013 was de publicatietermijn nog dertien maanden in plaats van twaalf maanden). De curator spreek X aan voor het tekort in het faillissement.

Oordeel Hof

Vaststaat dat de jaarrekening al gedeponeerd diende te zijn voordat X aantrad als bestuurder. Het Hof komt echter tot het oordeel dat de verplichting om de jaarrekening 2009 alsnog te deponeren op X als bestuurder kwam te rusten. Omdat X na zijn benoeming als bestuurder heeft nagelaten de jaarrekening (alsnog) te deponeren, heeft hij niet voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van art. 2:394 BW. Op grond van art. 2:248 lid 2 BW is daardoor onweerlegbaar komen vast te staan dat X zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld. Dat X slechts drie maanden bestuurder van Matrassen Hannibal B.V. is geweest, maakt dat niet anders. X is er bovendien niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat andere feiten en omstandigheden dan het te laat deponeren van de jaarrekening een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest.

Tot slot

Voor X zijn de druiven zuur. De publicatietermijn voor zijn aantreden was slechts anderhalve maand verstreken; deze termijn heeft X niet zelf laten verstrijken. Bovendien is hij maar drie maanden bestuurder geweest. In afwachting van de vaststelling van het definitieve boedeltekort dient X de curator alvast een voorschot te betalen van € 319.588,79. Kortom, voor nieuwe bestuurders is het van groot belang te controleren of de jaarrekeningen voor hun aantreden tijdig zijn gedeponeerd. Als dat niet is gebeurd, dient de nieuwe bestuurder ervoor te zorgen dat dit zo spoedig mogelijk alsnog wordt gedaan.

Vragen?

Heeft u vragen over het bestuur van een BV, neemt u dan contact op met Tim de Vries.