Voorbeeldcontainer

Na het bekendmaken van dit voornemen, maar nog voor het daadwerkelijk sluiten van de overeenkomst, verzoekt BWaste om tijdelijk de beschikking te krijgen over een voorbeeld container. BWaste wil deze container namaken zodat zij snel de containers zou kunnen leveren. De gemeente weigert een voorbeeld container ter beschikking te stellen en vraagt of BWaste conform het programma van eisen kan leveren. Als reactie sommeert BWaste tot afgifte van een voorbeeldcontainer. Hierop besluit de gemeente haar voornemen om aan BWaste te gunnen in te trekken. BWaste wil de opdracht gegund krijgen en start een procedure.

Oordeel

De rechter oordeelt dat op basis van het bestek BWaste niet gehouden was om de bestaande containers integraal na te maken. De gemeente mocht uit de sommatie opmaken dat BWaste erkende dat zij zonder een voorbeeld container niet in staat zou zijn om een deugdelijke container te leveren. BWaste gaf daarmee aan dat zij na de eventuele definitieve gunning de overeenkomst niet behoorlijk zou kunnen nakomen. Hierdoor had de gemeente goede gronden om de voorlopige gunning aan BWaste in te treken.

Conclusie

Een aanbesteder mag dus een voornemen tot gunning intrekken indien hij redelijkerwijs mag verwachten dat de betreffende inschrijver niet in staat is aan de opdracht te voldoen.

Vragen?

Heeft u vragen op het terrein van aanbestedingsrecht, neemt u dan contact op met  Per van der Kooi, advocaat bouwrecht en aanbestedingsrecht en Menno de Wijs, juridisch medewerker