Intrekking toegestaan?

Onlangs heeft de voorzieningenrechter Den Haag zich gebogen over de vraag wanneer de fouten die zijn gemaakt in een aanbestedingsprocedure zodanig zijn dat tot intrekking mag (en misschien zelfs wel moet) worden overgegaan. Na het volgen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande mededeling, maakte een aanbestedende dienst haar voornemen tot gunnen bekend. Na deze bekendmaking ontdekte de aanbestedende dienst dat er in de procedure zodanige fouten zijn gemaakt dat er mogelijk strijd was met het gelijkheidsbeginsel. Om deze reden trok de dienst het voornemen in en ging over tot heraanbesteding. De ‘bijna’ winnende inschrijver startte een procedure en vorderde gunning van de opdracht.

Oordeel

De voorzieningenrechter oordeelde dat aan de inschrijving van de ‘bijna’ winnende inschrijver een ondertekeningsgebrek kleefde. Als gevolg hiervan voldeed de inschrijving niet aan de ‘formele eisen van de procedure’, hierdoor had de aanbestedende dienst niet zonder voorafgaande mededeling het onderhandelingstraject mogen ingaan. Deze procedure is namelijk slechts toegestaan wanneer is voldaan aan de vereisten genoemd in de aanbestedingsregels. De aanbestedende dienst had dus de keuze tussen onderhandelingen ná voorafgaande mededeling of heraanbesteding. Wanneer een aanbestedende dienst in tegenstelling tot hetgeen de wet voorschrijft een verkeerde procedure volgt, is sprake van een gebrek dat intrekking van de aanbesteding rechtvaardigt.

Vragen?

Heeft u vragen op het terrein van het aanbestedingsrecht kunt u terecht bij Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.