Doel van de wetswijziging is de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij arbodienstverlening, preventie en de samenwerking met de bedrijfsarts te vergroten.

Als uitgangspunt hanteert de regering dat een goed arbeidsomstandighedenbeleid een zaak is van werkgevers en werknemers. De preventiemedewerker speelt daarbij een belangrijke rol. Hij kan in een vroeg stadium problemen op de werkvloer signaleren, maakt veiligheid- en gezondheidsrisico’s in de onderneming bespreekbaar en kan eraan bijdragen dergelijke risico’s te voorkomen of te beperken. Op grond van artikel 13 van de Arbeidsomstandighedenwet is een werkgever verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Voor de ondernemingsraad bestaat een instemmingsrecht ten aanzien van de taakomschrijving van de preventiemedewerker. Het wetsvoorstel voorziet in een uitbreiding van de rol van de ondernemingsraad. Voorgesteld wordt de ondernemingsraad een instemmingsrecht te geven over de keuze en het functioneren van de preventiemedewerker. Is dat een vloek of een zegen? U leest het hier.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog , neemt u dan contact op met Renate Vink-Dijkstra, Partner & Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.