Bij een aantal van die knock-out eisen werd gevraagd om een toelichting bij te voegen. Ook was in de aanbestedingsstukken expliciet opgenomen dat wanneer niet zou worden voldaan aan de gestelde knock-out eisen, de inschrijving zou worden uitgesloten van verdere deelname.

In deze zaak ging het om één inschrijver die aangaf te voldoen aan de knock-out eisen, maar daarbij vergeten de toelichting bij te voegen. Op grond van jurisprudentie dient aan de inschrijver dan de mogelijkheid tot herstel te worden gegeven, aldus de uitgesloten inschrijver. Bovendien zou de inschrijver deze mogelijkheid moeten krijgen op grond van artikel 2:55 AW, waarin is bepaald dat een inschrijver kan worden gevraagd zijn inschrijving toe te lichten of aan te vullen. In bepaalde gevallen is dit juist, maar niet in deze omstandigheden.

De Commissie van Aanbestedingsexperts geeft in een van haar adviezen (nr. 257) namelijk aan dat artikel 2.55 AW een discretionaire bevoegdheid is. De aanbestedende dienst kán om een aanvulling vragen, maar hoeft dit niet te doen. Daarnaast mag in beginsel een inschrijving niet worden aangevuld wegens de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie. Slechts in uitzonderlijke gevallen is dit toegestaan, met name het geval wanneer sprake is van een klaarblijkelijk eenvoudige verduidelijking, of om kennelijke materiële fouten recht te zetten, mits deze wijziging er niet toe leidt dat in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt ingediend (HvJ EU 29 maart 2012, zaak C-599/10 (SAG), r.o. 40).

Een dergelijke uitzondering is echter niet mogelijk wanneer het gaat om ontbrekende informatie die op straffe van uitsluiting moest worden verstrekt (HvJ EU 10 oktober 2013, zaak C-336/12 (Manova) r.o. 40). Nu het aanbestedingsdocument dat in deze zaak expliciet bepaalde, was aanvulling niet toegestaan.

Vragen?

Heeft u vragen over knock-out eisen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.