Deze uitspraak is in lijn met de wetsgeschiedenis, waarin is bepaald dat onder “de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen” – zoals de wettekst luidt – moet worden verstaan de datum waarop de werknemer de beëindigingsovereenkomst ondertekent. Deze blog kunt u hier teruglezen.

De kantonrechter te Leiden is in een recente uitspraak echter een andere mening toegedaan. Volgens de kantonrechter te Leiden gaat het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:670b BW niet zover dat de bedenktermijn pas gaat lopen na ondertekening van de overeenkomst door partijen. Daarbij acht de kantonrechter het van belang dat in deze zaak partijen zijn bijgestaan door juridisch gemachtigden, dat is onderhandeld over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dat in de concept beëindigingsovereenkomst de gebruikelijke essentialia zijn opgenomen.

Volgens de kantonrechter brengt de rechtszekerheid mee dat partijen gebaat zijn bij een duidelijk aantoonbaar en concreet moment waarop de bedenktermijn van veertien dagen aanvangt. In deze zaak is dat het moment waarop de gemachtigde van werknemer het volgende bericht stuurt aan de gemachtigde van werkgever: “Bondslid gaat ervan uit dat partijen hiermee overeenstemming hebben bereikt. Graag zie ik de aangepaste overeenkomst tegemoet. Partijen kunnen de aangepaste en goedgekeurde overeenkomst ondertekenen met de datum van vandaag nu partijen vandaag overeenstemming hebben bereikt.” Veel duidelijker en concreter dan deze e-mail kan overeenstemming niet worden geformuleerd, aldus de kantonrechter. Dat vervolgens geen ondertekening van de aangepaste overeenkomst heeft plaatsgevonden, doet daaraan niet af. De volledige uitspraak kunt u hier lezen.

Het staat op dit moment dus 1 tegen 1, waarbij de uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam aansluit bij de wetsgeschiedenis en de uitspraak van de kantonrechter te Leiden bij het algemene contractenrecht (en de wens van werkgevers). Waar doet u als werkgever nu verstandig aan? Neem de datum van overeenstemming op in de beëindigingsovereenkomst, zorg dat zo snel mogelijk na het bereiken van overeenstemming de beëindigingsovereenkomst wordt ondertekend door werknemer en tot slot: houd onze weblog in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit webblog, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator.