Voor de beoordeling van de plannen plaatsvond, werden de inschrijvers in de gelegenheid gesteld om de gemeente te verzoeken de inschrijving of onderdelen daarvan onder geheimhouding te plaatsen. Van deze mogelijkheid had de Stichting Winterevents Maastricht gebruik van gemaakt.

Direct na de bekendmaking van het gunningsvoornemen vroeg de als tweede geëindigde inschrijver (tevens eiser) Vrijthof Mooi om inzage in de inschrijving van de winnende inschrijver, waaronder onder andere de eigen verklaring en het plan van aanpak. De gemeente Maastricht heeft dit op 25 maart 2016 geweigerd. Vrijthof Mooi heeft deze weigering aan de voorzieningenrechter voorgelegd. Zij vond namelijk dat de score zonder inzage onverklaarbaar was en de scores abnormaal hoog, zodat sprake zou zijn van schending van het beginsel van gelijke behandeling. Op 26 april 2016 deed de voorzieningenrechter uitspraak (ECLI:NL:RBLIM:2016:3640)

Artikel 2:57 lid 1 Aw 2012 bepaalt dat de aanbestedende dienst geen informatie die door een ondernemen als vertrouwelijk wordt verstrekt, openbaar maakt. Echter, hieronder valt alleen informatie m.b.t. fabrieks- of bedrijfsgeheimen en “de vertrouwelijke aspecten” van de inschrijving. Hierbij moet worden gedacht aan informatie die nadelig kan zijn voor de concurrentiepositie. Echter, deze bescherming wordt zinledig als onduidelijk blijft wie achter een “lege huls”-winnaar steekt. Nu Winterevents pas op 23 december 2015 was opgericht en volledig gebruik moet maken van onderaannemers, omdat de stichting zelf niet aan de referentie-eis kan voldoen, is in dit geval sprake van een “lege huls”-winnaar.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de naam van de onderaannemers van Winterevents belangrijke bedrijfsinformatie kan zijn, maar er wordt uit de stellingen van de gemeente niet duidelijk welke bijzonder ernstige schade er optreedt na bekendmaking. Ook is het duidelijk dat de namen van de onderaannemers bekend zullen worden wanneer de opdracht daadwerkelijk uitgevoerd zal worden. Verder is in dit kader het van belang dat Winterevents voor alle geschiktheidscriteria steunt op een onderaannemer.

De gemeente zal de eigen verklaring van Winterevents als winnende inschrijver openbaar moeten maken en wanneer hieruit niet blijkt wie de onderaannemers zijn, dient de gemeente een bewijsstuk van de referentieopdracht openbaar te maken. De vordering dat de gemeente bekend moet maken hoe zij tot de hoge score van Winterevents is gekomen, wordt door de voorzieningenrechter afgewezen, omdat Vrijthof Mooi hiervoor geen argumenten heeft aangevoerd.

Vragen?

Heeft u vragen over inschrijvingen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.