Voortraject

Een werknemer (60 jaar) is zo’n 12 jaar werkzaam als docent op een VO-school. De betreffende werknemer kampt sinds een verkeersongeval, 22 jaar geleden, met de gevolgen van whiplash en oorsuizen. In 2014 raakt de werknemer opnieuw betrokken bij een auto-ongeluk, als gevolg waarvan hij zich ziek meldt. De bedrijfsarts stelt dat de werknemer per 1 mei 2015 weer volledig arbeidsgeschikt is. De verzekeringsarts constateert daarnaast, dat er sprake is van een arbeidsconflict tussen partijen. Omdat de werknemer tot 2x toe niet bij de bedrijfsarts is verschenen, zegt de werkgever het dienstverband op 24 april 2015 met inachtname van de opzegtermijn op. Primair op grond van onbekwaamheid/ongeschiktheid voor de functie van docent. Subsidiair vanwege gewichtige omstandigheden.

Oordeel Commissie van Beroep VO

De Commissie van Beroep VO wijst het ontslag op grond van onbekwaamheid/ongeschiktheid voor de functie van docent af. De werknemer is al 12 jaar werkzaam bij het VO-bestuur. Van een werkgever mag – gelet hierop – verwacht worden dat deze helder en overtuigend aannemelijk weet te maken dat er sprake is van disfunctioneren. Nu het laatste beoordelingsgesprek dateert van 11 april 2008, de werkgever geen gesprekkencyclus heeft gevolgd en een helder verbetertraject – coaching op de werkvloer en begeleiding van de docent op de door de werkgever genoemde verbeterpunten ontbreken – blijkt nergens uit dat de werknemer zijn functie van docent niet naar behoren zou verrichten. Met partijen is de Commissie van Beroep VO van oordeel dat uit het dossier, in ieder geval vanaf 2014, volgt dat werkgever en werknemer een moeizame relatie hebben. Daarbij heeft de werknemer erkend dat de situatie niet goed houdbaar was en dat het beter zou zijn als hij zijn werkzaamheden op een andere school zou voortzetten. Hoewel de werkgever vervolgens inspanningen heeft verricht om de werknemer op een van haar andere scholen aan de slag te krijgen, bleef de werknemer – zonder verdere onderbouwing – aangeven dat de werkomstandigheden op deze andere scholen niet goed waren. Bovendien was plaatsing van de werknemer lastig, nu deze zonder overleg besloten had zijn masteropleiding te beëindigen. De Commissie van Beroep VO acht het gezien deze omstandigheden denkbaar dat de werkgever geen vertrouwen meer had in een verdere voortzetting van het dienstverband. Een ontslag op grond van gewichtige omstandigheden is dan ook gerechtvaardigd.

Een beetje mazzel is nooit weg!

Uit het voorgaande volgt dat deze werkgever – ondanks het ontbreken van een doorlopende gesprekkencyclus – het ontslag van de werknemer rond heeft gekregen. Niet op basis van onbekwaamheid/ongeschiktheid voor de functie van docent. Om hiertoe te kunnen komen, is een degelijke dossieropbouw (het hanteren van een doorlopende gesprekkencyclus en het doorlopen van een verbetertraject met ondersteuning) onmisbaar! Wel op basis van gewichtige omstandigheden. Daarbij heeft de werkgever dankbaar gebruik kunnen maken van het gedrag van de werknemer (zonder deugdelijke onderbouwing weigeren van werkzaamheden en het beëindigen van een opleiding zonder overleg met de werkgever), als gevolg waarvan de werkgever alsnog dossier heeft weten op te bouwen. Mazzel voor de werkgever in deze, want een ontslag vanwege onbekwaamheid/ongeschiktheid had zij niet kunnen waarmaken. Dossieropbouw is doorslaggevend om te kunnen komen tot het ontslag van een werknemer. Wees wijs en neem – in tegenstelling tot deze werkgever – geen risico; bouw dossier op!

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, neemt u contact op met Renée Huijsmans, advocaat arbeidsrecht en onderwijsrecht