Begin 2015 is dan ook een concept wetsvoorstel tot stand gekomen ten behoeve van de uitbreiding en verduidelijking van dit instemmingsrecht. De SER heeft hierover in 2014 geadviseerd en begin 2015 heeft er een internetconsultatie plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat er op 28 december jl. een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer is ingediend tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet.

Uit het ingediende wetsvoorstel volgt dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling. Het huidige onderscheid ten aanzien van de pensioenuitvoerders wordt losgelaten. De ondernemingsraad krijgt een instemmingsrecht over elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling met betrekking tot een pensioenovereenkomst, ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds, een pensioenverzekeraar, een premiepensioeninstelling of een buitenlandse uitvoerder is. Tevens ontstaat er een instemmingsrecht voor de ondernemingsraad als de ondernemer het voornemen heeft om de pensioenovereenkomst onder te brengen bij een pensioenuitvoerder in een andere lidstaat. De bestaande uitzonderingen van het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds en het primaat van de cao blijven bestaan.

Het begrip ‘regeling met betrekking tot een pensioenovereenkomst’ moet overigens ruim worden uitgelegd. Hieronder vallen straks ook de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de uitvoeringsovereenkomst of een uitvoeringsreglement. Dit geldt in ieder geval voor regelingen die zien op de wijze waarop de premie wordt vastgesteld of een regeling over toeslagverlening. Dit is echter geen limitatieve opsomming. Het is de bedoeling van de wetgever geweest om het primaat welke onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst direct invloed hebben op de pensioenovereenkomst – en dus onder het instemmingsrecht komen te vallen – bij de werkgevers en werknemers te laten. Het is daarmee wat mij betreft de vraag of hiermee de gewenste duidelijkheid over de reikwijdte van het instemmingsrecht ten behoeve van de uitvoeringsovereenkomst en het uitvoeringsreglement wordt gegeven. Ik verwacht dat hierover nog menig discussie zal ontstaan.

Daarnaast wordt de ondernemer verplicht de ondernemingsraad schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement. Dit juich ik toe, daarmee wordt de ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld te onderzoeken of er een instemmingsrecht bestaat en kan hij daar tijdig een beroep op doen.

Dit wetsvoorstel zal in de Tweede Kamer worden behandeld, we wachten af of genoemde wijzigingen in deze vorm zullen worden aangenomen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog , neemt u dan contact op met Renate Vink-Dijkstra, Partner & Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.