Het WWZ-jargon is soms te begrijpen voor juristen die net zo gepassioneerd zijn over de WWZ als wij, maar niet altijd voor iedereen die er slechts af en toe in de praktijk mee te maken krijgt. Daarom vandaag voor zowel OR als bestuurder de meest voorkomende WWZ-terminologie op een rij. Doe er je voordeel mee!

 • Transitievergoeding: de wettelijke ontslagvergoeding (aanspraak vanaf 24 maanden dienstverband bij opzegging door werkgever) zie ook ons eerdere blog.
 • Billijke vergoeding: een mogelijke aanvullende vergoeding ivm ernstige verwijtbaarheid werkgever of de vergoeding in plaats van vernietiging opzegging door werkgever of de vergoeding in plaats van herstel van de arbeidsovereenkomst.
 • Muizengaatje: voor aanspraak op een billijke vergoeding is ernstige verwijtbaarheid van de werkgever vereist, die kans is niet zo groot, vandaar muizengaatje. De wetgever heeft daadwerkelijk bedoeld om die aanspraak op een vergoeding vanwege ernstige verwijtbaarheid zo klein mogelijk te maken bijvoorbeeld in het geval van discriminatie of belemmeren van de re-integratie.
 • Smeermiddel: verdwijnt met de invoering van de WWZ. Onder de WWZ is het niet meer mogelijk voor een rechter om te ontbinden bij onvoldragen dossiers wegens verandering van omstandigheden maar met een hogere vergoeding. Dit smeermiddel van de vergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van de kantonrechtersformule verdwijnt.
 • Cocktail: een cocktail van redenen die maakt dat er een verandering van omstandigheden is die een ontbinding rechtvaardigt is onder de WWZ niet meer mogelijk.
 • Borrelglaasjes: onder de WWZ moet elk van de ontslaggronden voldragen zijn. Een vol borrelglaasje dus. Een cocktail van ontslaggronden bestaande uit een mix van half volle borrelglaasjes leidt onherroepelijk tot een afwijzing van de ontbinding onder de WWZ. Ook wel zwart-wit-situatie: er is voldoende grond voor ontbinding en transitievergoeding of niet, geen tussenweg of smeermiddel meer.
 • Flexibele schil: alle soorten flexibele contracten dus contracten niet voor onbepaalde tijd (bepaalde tijd /min-max/0-uren/oproep/uitzend etc.)
 • Schijnzelfstandigheid: inhuren ZZP’er (met een overeenkomst opdracht) die eigenlijk een verkapte werknemer is bijvoorbeeld omdat de ZZP’er geen andere opdrachtgevers heeft en in de praktijk op dezelfde wijze wordt aangestuurd als de vaste werknemers.
 • Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang: is noodzakelijk om onder de WWZ een rechtsgeldig concurrentiebeding (en relatiebeding) te kunnen sluiten in contracten voor bepaalde tijd – insider-outsider discussie: meest belangrijke werknemers met meest gevoelige functies in vaste dienst met concurrentiebeding (de insiders), andere werknemers blijven flexibele schil en afhankelijk van de grillen van de opdrachtgever (de outsiders). De outsiders worden niet snel of eenvoudig insiders. Volgens de Sociale Partners groeit de kloof tussen insiders en outsiders, dat een scheiding in de beroepsbevolking teweeg zal brengen.
 • Van tuinen-jurisprudentie: In de WWZ wordt een werkgever sneller een opvolgend werkgever en is de Van tuinen-jurisprudentie niet meer helemaal van toepassing. Er is in de WWZ sprake van een opvolgend werkgever bijvoorbeeld na een fusie of faillissement als het gaat om dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden van de werknemer. In de WWZ is niet meer van belang het criterium van de ervaringen werkgever over het verkregen inzicht omtrent hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer. Zie ook ons eerdere blog.
 • Aanzegplicht: de verplichting van de werkgever om schriftelijk – uiterlijk een maand voor einde contract bepaalde tijd – aan te geven wel of niet door te gaan met de werknemer en zo ja de voorwaarden waaronder.
 • Bedenktermijn: de 14-dagentermijn voor werknemer na sluiten vaststellingsovereenkomst of na instemmen met opzegging door werkgever, ontbinden respectievelijk herroepen binnen 14 dagen na sluiten overeenkomst, indien werkgever daar op gewezen heeft (anders 3 weken).
 • Antistapelingsclausule: de bedenktermijn kan slechts één maal in de zes maanden worden ingeroepen.
 • Tweetrapsraket of kasrondje: omzeilen van de bedenktermijn voor werknemer door een beëindigingsovereenkomst te sluiten, vlak daarna ontbinding door de werknemer met een beroep op de bedenktermijn en aansluitend weer een nieuwe beëindigingsovereenkomst te sluiten (allemaal in zeer korte tijd, en vooraf opgezet)
 • Losse eindjes overeenkomst (LEO): een overeenkomst waarin alles wordt geregeld ‘de losse eindjes’ behalve het einde van de arbeidsovereenkomst, dus vakantiegeld, vakantiedagen, bonus, kwijting etc.
 • Beëindigingsovereenkomst (BEO): de oude vertrouwde vaststellingsovereenkomst, waarbij door middel van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De vaststellingsovereenkomst moet ook WWZ-proof zijn bijvoorbeeld door het opnemen van een bedenktermijn en het afzien van hoger beroep.
 • 10%-regel: ook wel Talentenregeling, Afwijkingsmogelijkheid van het afspiegelingsbeginsel voor 10% bij bovengemiddeld presteren (functioneren c.q. potentie). Zie onder meer ook ons eerdere blog voor de voorwaarden
 • Vacaturemeldingsvoorwaarde of wederindiensttredingsvoorwaarde: Een extra beperking voor de werkgever bij een einde van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen via UWV. De werkgever mag binnen 26 weken na de opzegging geen ander in dienst te nemen voor dezelfde werkzaamheden, maar moet eerst de voormalig werknemer in de gelegenheid stellen terug te komen.
 • Gelijkwaardige voorziening: Voorziening in geld of natura in cao of Sociaal Plan of combinatie van beiden die het equivalent vormt van transitievoorziening waardoor geen recht meer bestaat op ook nog een transitievergoeding (anti-cumulatie) – Asscher escape: ontbinding wegens disfunctioneren (d-grond) zonder goed dossier/ verbetertraject, leidt tot verstoorde arbeidsverhouding (g-grond) waardoor ontbinding toch mogelijk is vanwege de voldragen g-grond en ondanks de onvoldragen d-grond. Mochten jullie hierover nog vragen hebben of bij een volgende overlegvergadering niet goed weten hoe de WWZ van invloed is op de besluitvorming, dan horen we dat graag.

Onze WOR-app wordt binnenkort geüpdate, zodat de WWZ daarin ook is verwerkt. De gratis WOR-app is te downloaden via de volgende linkjes: Android en Apple.  Als medezeggenschapsadvocaten en WWZ-specialisten staan we graag voor u klaar en zijn we steeds bereikbaar.

Vragen?

Heeft u vragen over de OR en WWZ, neemt u dan contact op met Renate Dijkstra, Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.