Vanwege een vermoeden van het op de Nederlandse markt brengen van namaakkleding met Tommy Hilfigertekens heeft Tommy Hilfiger een testaankoop laten doen bij de Hongaarse vennootschap Outlet 4 You Kft. De namaakkleding kon vervolgens worden afgehaald bij de bedrijfsruimte van Wishful Business B.V., gevestigd te Alkmaar. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Wishful Business B.V. door haar betrokkenheid bij de proefaankoop merkinbreuk gefaciliteerd. Een aantal aan Wishful Business gelieerde vennootschappen alsmede de bestuurders van deze vennootschappen waren als medegedaagden bij de zaak betrokken. De rechtbank citeert een arrest van de Hoge Raad van 5 september 2014, waarin de norm voor bestuurdersaansprakelijkheid wordt weergegeven:  “Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is evenwel, naast aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Aldus gelden voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder naast de vennootschap hogere eisen dan in het algemeen het geval is. Een hoge drempel voor aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover een derde wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid dat ten opzichte van de wederpartij primair sprake is van handelingen van de vennootschap en door het maatschappelijk belang dat wordt voorkomen dat bestuurders hun handelen in onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen (vgl. HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, NJ 2009/21).”

Naar het oordeel van de rechtbank is tevens sprake van bestuurdersaansprakelijkheid van [Y] voor merkinbreuk en onrechtmatig handelen door Wishful Business B.V. Tommy Hilfiger heeft onweersproken gesteld dat [Y] (indirect) enig aandeelhouder en bestuurder en feitelijk beleidsbepaler is van Wishful Business B.V. en dat zij persoonlijk namens Wishful Business B.V. handelde. Wishful Business B.V. heeft ook geen werknemers in dienst. Als gevolg van eerdere procedures tegen haar echtgenoot [X] had [Y] op de hoogte dienen te zijn van het inbreukmakend karakter van dergelijk handelen. Van dit handelen is [Y] persoonlijk een ernstig verwijt te maken en zodoende is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurders worden hoofdelijk veroordeeld tot het vergoeden van de door Tommy Hilfiger geleden schade. Dit betekent dat Tommy Hilfiger van ieder van hen afzonderlijk het volledige schadebedrag kan opeisen, ook al zijn de anderen (inclusief de vennootschappen) ook aansprakelijk.

Deze zaak doet denken aan een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 30 september 2014, waarbij eveneens een bestuurder werd aangesproken voor een merkinbreuk. In die zaak verschafte een verhandelaar van namaakspeelgoed (speelgoedhamsters) onvolledige gegevens aan de merkhouder, waardoor verdere verhandeling van het inbreukmakende speelgoed niet werd voorkomen. Ook in deze zaak kon de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt.

Tim de Vries, advocaat Ondernemingsrecht

 

Vragen?

Heeft u vragen over deze casus, neemt u dan contact op met ons team Ondernemingsrecht.