Hoogte

De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot tien jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar. Het maximum is € 75.000,- of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000,-.

Lengte dienstverband

Voor het bepalen van het recht én de hoogte van de transitievergoeding tellen arbeidsovereenkomsten die elkaar met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd mee, ook voor de periode gelegen vóór 1 juli 2015. De perioden gelegen tussen de arbeidsovereenkomsten tellen echter niet mee voor het bepalen van de periode van twee jaar. Dat betekent dat als een werknemer in drie jaar tijd telkens zeven maanden heeft gewerkt er géén recht op een transitievergoeding bestaat.

Maatregelen om de ongewenste effecten tegen te gaan:

  1. Een wettelijke bepaling op grond waarvan een werkgever (nog) geen transitievergoeding verschuldigd is als hij de werknemer de garantie biedt dat hij binnen zes maanden weer bij hem aan de slag kan;
  2. Overgangsrecht inhoudende dat voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van meer dan drie maanden hebben opgevolgd niet worden meegeteld. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar ná 1 juli 2012 met een periode van ten hoogste zes maanden opvolgen, tellen wel mee;
  3. Ter bevordering van het aangaan van vaste contracten wordt de wettelijke bepaling toegevoegd dat als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op of na 1 juli 2015 wordt aangegaan, voorafgaande arbeidsovereenkomsten die voor die datum zijn geëindigd (en onderbroken zijn geweest met een periode langer dan drie maanden) niet worden meegeteld. Voor zover er na 1 juli 2015 sprake is van opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten die voorafgaan aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tellen deze wel mee als zij elkaar met een onderbreking van ten hoogste zes maanden opvolgen.

De maatregelen zijn niet beperkt tot bepaalde sectoren.

Bronnen: Aanbiedingsbrief en twee nota van wijziging.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.