Voordat UWV een ontslagvergunning verleent, zal worden nagegaan hoe de omstandigheden bij de opdrachtgever zijn.  Bijvoorbeeld als een opdrachtgever de opdracht stopzet omdat de werknemer onvoldoende presteert, zal alleen een ontslagvergunning worden verleend als aan de voorwaarden voor ontslag wegens onvoldoende functioneren bij (en door) de opdrachtgever is voldaan. Is de reden voor beëindiging van de payrollovereenkomst een financiële, dan zal de inlener aannemelijk moeten maken dat het vervallen van een arbeidsplaats noodzakelijk is én moet het afspiegelingsbeginsel ook worden toegepast op de payrollwerknemer. De aanvullende ontslagbescherming geldt alleen voor werknemers die na 1 januari 2015 bij de payrollwerkgever in dienst zijn getreden.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.