I2 heeft na de beëindiging van de huurovereenkomst tussen AXA en Eurocommerce de bedrijfsruimte aanvankelijk niet verlaten. Onderhandelingen tussen AXA en I2 hebben niet geresulteerd in het aangaan van een huurovereenkomst. Nadat I2 het gehuurde enkele maanden na beëindiging van de overeenkomst tussen AXA en Eurocommerce alsnog vrijwillig heeft verlaten, vordert AXA van I2 een redelijke gebruiksvergoeding over de periode vanaf de beëindiging van de hoofdhuur tot de ontruiming op grond van ongerechtvaardigde verrijking. Een vordering op deze grondslag kan worden toegewezen indien de ene partij is verarmd, de ander is verrijkt, tussen die verarming en verrijking voldoende verband bestaat en voor de verrijking geen rechtvaardigingsgrond bestaat. De Rechtbank Gelderland wijst de vordering af.

AXA, zo oordeelt de rechter, is weliswaar verarmd door het voortgezet gebruik van het gehuurde zonder dat zij daarvoor nog een vergoeding ontvangt, maar I2 is niet zonder meer verrijkt. Niet is namelijk komen vast te staan dat I2 is bevrijd van haar verplichting de huurprijs aan (de curator van) Eurocommerce te voldoen. Eurocommerce was gehouden de bedrijfsruimte na beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst leeg op te leveren. Dat de curator I2 niet de ontruiming heeft aangezegd, hetgeen bij 230a-bedrijfsruimte wel dient te gebeuren, kan I2 niet worden tegengeworpen. AXA heeft er bovendien kennelijk voor gekozen om I2 na beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst gebruik te laten maken van de bedrijfsruimte zonder over het gebruik daarvan nadere afspraken te maken. Dat komt, aldus de rechtbank, voor haar rekening en risico. Wat had AXA dan moeten doen? Zij had van de curator ontruiming moeten verlangen en niet, of slechts onder de voorwaarde dat met I2 een nieuwe huurovereenkomst zou worden gesloten, moeten instemmen met een voortgezet gebruik door I2.

Per van der Kooi, advocaat vastgoed

Vragen?

Heeft u vragen over deze zaak, neemt u dan contact op met Per van der Kooi.