Nieuwe regels

Dit is uiteraard ook van wezenlijk belang voor franchisegevers en franchisenemers. Het merendeel van de franchisegevers en –nemers in Nederland maakt bij de verkoop van goederen en diensten aan consumenten immers ook gebruik van een webwinkel.

De nieuwe regels (zie hier) gelden alleen voor overeenkomsten die met consumenten worden gesloten. Bij B2B-transacties kan de betreffende franchisegever of franchisenemer derhalve van deze regels afwijken. Ook onder de nieuwe regeling rust er een uitvoerige informatieplicht op de verkoper om de klant in duidelijke en begrijpelijk taal te informeren. Denk daarbij, onder meer, aan informatie over de voornaamste kenmerken van het verkochte product of de dienst, zoals de prijs en eventuele verzendkosten, alsmede de identiteit van de verkoper, zoals handelsnaam, adres, contactgegevens, et cetera. Ook moet de verkoper duidelijk aangeven dat de kosten voor het eventueel terugzenden voor rekening van de klant zijn. Gebeurt dat niet dan zijn deze kosten voor de verkoper. Ook moet de verkoper de klant eraan herinneren wat diens wettelijke rechten zijn. De verkoper dient in dat kader zelfs een modelformulier te verstrekken aan de klant, zodat deze – indien nodig – op een gemakkelijke wijze de overeenkomst kan ontbinden. De bewijslast dat aan voornoemde informatieplicht is voldaan, rust op de verkoper.

Bij de klant mag er geen misverstand over bestaan dat hij, door de bestelling te plaatsen, een (betalings)verplichting aangaat. Indien de bestelling wordt afgerond door een bevestigingsknop – hetgeen gangbaar is – dan moet deze ‘waarschuwing’ idealiter op de knop staan. Kan er toch enig misverstand over bestaan dat er een betalingsverplichting voortvloeit uit de bestelling, dan kan de overeenkomst vernietigbaar zijn.

Interessant in dat kader is dat het de verkoper verboden is om een overeenkomst met een consument te sluiten als hij weet (of vermoedt) dat de consument onvoldoende draagkracht heeft om aan de uit die bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen te voldoen. Deze verplichting lijkt te duiden op een zekere onderzoeksplicht die groter zal worden naarmate de waarde van de transactie toeneemt.

Een overeenkomst, die via een webshop tot stand is gekomen, kan door de klant na 13 juni 2014 zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen worden ontbonden. Dat is derhalve een verdubbeling van de huidige termijn van zeven dagen. Heeft de verkoper echter verzuimd om de klant deugdelijk te informeren over bepaalde zaken, dan wordt deze ontbindingstermijn zelfs twaalf maanden. Een eventuele waardevermindering van het product is dan voor rekening van de verkoper.

Het is helder dat een ieder die gebruik maakt binnen een franchiseformule van een webwinkel, hetzij franchisegever, hetzij franchisenemer, zich bewust moet zijn van de aankomende regelgeving en daar nu al actie op onderneemt. De sancties op het niet-nakomen van deze regeling zijn immers niet mals.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, [email protected]

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwe regelgeving, neemt u dan contact op met Menno de Wijs.