Weigering bezuinigsmaatregel

In die kwestie wilde de bestuurder, de Staat, als bezuinigingsmaatregel stoelmassages die aan de medewerkers werden aangeboden, afschaffen. Dit voorgenomen besluit heeft de bestuurder ter instemming voorgelegd aan de groepsondernemingsraad (GOR). De GOR zag de noodzaak voor bezuinigingen in maar weigerde in te stemmen met deze bezuinigingsmaatregel, omdat over dit specifieke onderwerp eerder afspraken waren gemaakt ten gunste van de (gezondheid van de) medewerkers. De bestuurder heeft zich vervolgens tot de kantonrechter gewend met het verzoek vervangende toestemming te vragen. De kantonrechter is hiertoe overgegaan en heeft daarbij overwogen dat het niet redelijk was van de GOR om te weigeren instemming te geven, te meer nu de noodzaak voor bezuinigingsmaatregelen vast stond. Het had daarbij op de weg van de GOR gelegen om het instemmingsverzoek in een breder perspectief te plaatsen en te beoordelen.

 

Uitspraak van de kantonrechter

Gevoelsmatig een redelijke en terechte uitspraak van de kantonrechter. Toch wordt de vraag gesteld of de kantonrechter heeft laten meewegen dat de in het geding zijnde arbeidsvoorwaarde (een stoelmassage) wellicht niet de belangrijkste arbeidsvoorwaarde van een medewerker is en of het nog van belang is geweest dat het in casu ging om de besteding van publieke middelen door de Staat. Dit volgt niet direct uit de uitspraak van de kantonrechter.

Kantonrechter wel geschikt?

Ik vraag mij juist af of het noodzakelijk is om geschillen over onderwerpen als deze aan de kantonrechter voor te leggen. Uiteraard bestaat hiervoor een wettelijke mogelijkheid, maar dit komt de onderlinge verhouding niet ten goede. En juist aan procedures als deze ligt vaak een verstoring in de onderlinge verhoudingen of een gebrekkige communicatie ten grondslag.  Want zou de achterban van deze GOR nu echt tegen afschaffing van stoelmassages zijn geweest als bezuinigingsmaatregel? Is procederen dan de oplossing? In mijn praktijk maak ik regelmatig mee dat mediation of een andere vorm van bemiddeling bij zulke geschillen escalatie voorkomt. Daarbij komt dat ook een goede communicatie met de bestuurder cruciaal is.

Vragen?

Heeft u vragen over arbeidsrecht, neemt u contact op met Renate Vink-Dijkstra, Arbeid, Medezeggenschap & mediation.