De casus

Kort gezegd was de casus als volgt: HPC was een bedrijf dat een softwarepakket had ontwikkeld voor de uitwisseling van informatie over onroerend goedobjecten alsmede voor de kantoorautomatisering van makelaarskantoren. Het softwaresysteem van HPC werd door een groot aantal NVM-leden gebruikt. NVM ontwikkelde vervolgens een eigen landelijk objectuitwisselingsystem inclusief functionaliteiten voor de kantoorautomatisering. NVM verplichtte haar leden het systeem van NVM af te nemen en (later) om hiervan tenminste één licentie af te nemen. HPC is uiteindelijk failliet gegaan en de curator voert in rechte aan dat NVM onrechtmatig jegens HPC heeft gehandeld, onder meer door in strijd met kartelverbod uit artikel 6 lid 1 Mededingingswet (Mw) te handelen. Het hof achtte het besluit van NVM haar leden te verplichten haar eigen systeem af te nemen en later hiervan tenminste één licentie af te nemen, in strijd met art. 6 Mw. De Hoge Raad bevestigt dit.

Wat is een ondernemingsvereniging?

Het kartelverbod zoals vervat in artikel 6 Mw geldt voor ondernemingen en ondernemersverenigingen. Een ondernemersvereniging is een entiteit die ondernemingen verenigt, zoals bijvoorbeeld een branchevereniging. Artikel 6 lid 1 Mw verbiedt besluiten van ondernemingsverenigingen die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Een advies van een ondernemersvereniging kan eveneens een besluit zijn. Voor de toepasselijkheid van artikel 6 Mw is niet vereist dat de wil van de ondernemersvereniging is gericht op het coördineren van het handelen van haar leden met als strekking of gevolg de beperking van de mededinging.

Andere markten

In bovengenoemd arrest heeft de Hoge Raad bevestigd dat evenmin is vereist dat het besluit van een ondernemersvereniging betrekking heeft op de markt waarop haar leden actief zijn. Artikel 6 Mw is geënt op (het huidige) artikel 101 VWEU. In rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU was reeds uitgemaakt dat een besluit van een ondernemersvereniging niet alleen op de markt waarop de leden actief zijn de mededinging kan verhinderen, beperken of vervalsen, maar ook op een andere markt waarop deze vereniging zelf een economische activiteit uitoefent. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat hetzelfde geldt voor het Nederlandse kartelverbod zoals opgenomen in artikel 6 Mw.

Vragen?

Heeft u vragen over ondernemersverenigingen, neemt u contact op met ons team ondernemingsrecht.