Voorwaarden voor dispensatie

Werkgevers kunnen ontheffing (dispensatie) vragen voor toepassing ervan. Vaak is niet helder wat de voorwaarden zijn om dispensatie te krijgen. Minister Asscher is van mening dat transparantie hierover van belang is, en heeft daarom een wijziging doorgevoerd in de Beleidsregel Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring cao-bepalingen (AVV). Cao-partijen moeten in het vervolg in de betreffende cao helder vermelden aan welke voorwaarden een werkgever moet voldaan om voor dispensatie in aanmerking te kunnen komen, waaronder:

  • Een duidelijke aanduiding tot wie de verzoeker zich moet wenden met een verzoek om dispensatie;
  • Duidelijke beoordelingscriteria en voorwaarden waaraan het dispensatieverzoek moet voldoen;
  • Een beschrijving van de procedure waarbij concrete termijnen zijn vermeld.

In de toelichting op de beleidsregel is opgesomd in welke gevallen dispensatie mogelijk zou kunnen zijn. Verder zal steeds de betreffende cao goed moeten worden doorgelezen. Of dispensatie vragen zinvol dan wel noodzakelijk is, hangt af van de context waarbinnen het bedrijf/de werkgever opereert. Ons gespecialiseerde cao-rechtteam informeert werkgevers die dispensatie zouden willen aanvragen, graag verder.

Vragen?

Heeft u vragen over dispensatie, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator