Reflexwerking

Zo gold er wel reflexwerking volgens de kantonrechter Rotterdam JAR 2013/293 in een zaak van een topfunctionaris bij de bibliotheek in Spijkenisse, maar geen reflexwerking volgens de kantonrechter Eindhoven JAR 2013/289 in een zaak van een topfunctionaris bij het Zuid-Nederlands Orkest en werd een vergoeding toegekend van € 216.892,82 bruto.

Beperkingen en verboden

Doel van de WNT is het opleggen van beperkingen aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector en de semipublieke sector. De WNT verbiedt dat bestuurders in de (semi)publieke sector meer verdienen dan 130% van het ministersalaris. Deze grens wordt de WNT-norm genoemd en bedraagt per 1 januari 2014 € 230.474,00 (In 2013: € 228.599,00 waarvan € 187.340,00 salaris, € 8.069,00 onkostenvergoeding en € 33.190,00 pensioenbijdrage werkgever). Volgens de overgangsregeling WNT kunnen zittende bestuurders (2013) nog maximaal vier jaar hun huidige salaris behouden. Het salaris wordt daarna in drie jaar stapsgewijs afgebouwd naar de WNT-norm. De gouden handdruk wordt ook gemaximeerd tot een bedrag van € 75.000,00 of maximaal één jaarsalaris als dit lager is dan € 75.000,00.

Onrechtmatige regeling vervangen

Op 29 november jl. is in de Staatscourant gepubliceerd de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014. Deze regeling vervangt de door de Rechtbank Den Haag op 30 oktober 2013 (JAR 2013/296) onrechtmatig verklaarde per 1 januari 2013 geldende Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. De onrechtmatigheid was het gevolg van strijd met de materiële zorgvuldigheid omdat onder meer geldt dat verschillen in woningcorporaties niet enkel tot uitdrukking komen in het aantal wooneenheden (maar tevens geografie, markt etc), de regeling vergaand ingrijpt in de contractsvrijheid van partijen, het mogelijk zou moeten zijn om van aantal werknemers, omzet en output mee te wegen, het stelsel niet zonder meer verenigbaar is met de criteria van artikel 2.9 WNT en er sprake is van een onevenredige benadeling van de zittende bestuurders.

Altijd aanpassingen

De WNT zal de komende tijd nog verder worden aangepast. Het wetsvoorstel om de WNT-norm te verlagen van 130% naar 100% van het ministersalaris is deze week in consultatie gegaan, ook op internet zie (http://www.internetconsultatie.nl/normverlagingwnt). In 2014 zullen alle instellingen die onder de WNT vallen melding moeten maken van de bezoldiging van hun topfunctionarissen in 2013. Daarvoor is door het ministerie een meldtool ontwikkeld die per januari 2014 zal worden opengesteld via de website www.topinkomens.nl

Vragen?

Heeft u vragen over de WNT, neemt u contact op met ons team  Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.