Ongelukkige samenloop van omstandigheden

Dat blijkt uit een arrest van het gerechtshof ’s-Gravenhage. Een werkgever had zijn werknemer op staande voet ontslagen. De reden voor het ontslag had de werkgever op dat moment niet genoemd. Wel had de werkgever direct het ontslag op staande voet en de redenen daarvoor vastgelegd in een aangetekende brief aan de werknemer. De werknemer was niet thuis op het moment dat de postbode de aangetekende brief aan hem wilde overhandigen. De postbode had vervolgens een bericht achtergelaten dat de aangetekende brief kon worden afgehaald. Dit afhaalbewijs had de werknemer niet gevonden in zijn brievenbus. De werknemer had de aangetekende brief dan ook niet afgehaald. Omdat niet bewezen kon worden dat de postbode inderdaad een afhaalbewijs had achtergelaten bij de werknemer, stelde het Hof vast dat de aangetekende brief de werknemer niet (tijdig) had bereikt. Doordat de werknemer de brief niet had gekregen, had hij niet vernomen wat de redenen voor het ontslag op staande voet waren. Hiermee was niet aan de wettelijke voorwaarde voldaan dat bij een ontslag op staande voet aan de werknemer gelijktijdig de reden voor het ontslag moet worden medegedeeld. Het gevolg was, dat niet was voldaan aan de wettelijke vereisten voor een geldig ontslag op staande voet. Het Hof oordeelde daarom dat er geen einde was gekomen aan de arbeidsovereenkomst.

Advies

Deze casus laat zien hoe lastig het kan zijn om aan alle formele vereisten te voldoen die gelden bij een ontslag op staande voet. Natuurlijk is het goed om een ontslag op staande voet per aangetekende brief te bevestigen. Om ervoor te zorgen dat een werknemer minder makkelijk kan stellen dat het bericht hem niet heeft bereikt, is het aan te raden diezelfde brief ook per gewone post en/of per e-mail te verzenden. Nog beter is het om de reden voor het ontslag op staande voet direct te noemen bij het ontslag. Voor de bewijspositie is het raadzaam om dit te doen in het bijzijn van één of meer getuigen.

Vragen?

Heeft u vragen rondom ontslag, neemt u contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.