Transparantiebeginsel

Dit betekent onder andere dat een gemeente zich moet houden aan het transparantiebeginsel. De vraag die recent aan de voorzieningenrechter
’s-Gravenhage werd voorgelegd was of de door een gemeente gegeven motivering voldoende concreet – en dus voldoende transparant – was.

Oordeel

De voorzieningenrechter oordeelde dat aanbestedende diensten in beginsel een ruime beoordelingsvrijheid hebben. Deze ruime beoordelingsvrijheid wordt echter beperkt door het transparantiebeginsel. Concreet heeft dit tot gevolg dat hoe algemener de beoordelingscriteria zijn die de aanbestedende dienst hanteert, hoe hoger de eisen zijn die mogen worden gesteld aan de motivering van de puntentoekenning. Het moet immers voldoende duidelijk en inzichtelijk zijn waarom de ene inschrijver op een onderdeel meer punten krijgt dan een andere inschrijver. Kortom, bij de hantering van relatief algemene beoordelingscriteria moet de puntentoekenning (nog) zorgvuldiger worden gemotiveerd.

Vragen?

Heeft u vragen over onderhandse aanbestedingsprocedures,  neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.