De zaak:

In de betreffende zaak maakte een (teleurgestelde) inschrijver bezwaar tegen de geschiktheidseisen. De aanbestedende dienst voerde aan dat de inschrijver haar rechten om over de geschiktheidseisen te klagen had verwerkt. De voorzieningenrechter gaf aan dat van rechtsverwerking sprake kan zijn indien de inschrijver zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het (alsnog) uiten van bezwaren. Voor een succesvol beroep op rechtsverwerking is alleen tijdsverloop onvoldoende, ook zijn bijzondere omstandigheden vereist als gevolg waarvan de aanbestedende dienst het gerechtvaardigde vertrouwen mocht hebben dat de inschrijver geen bezwaar meer zou maken of dat de positie van de aanbestedende dienst onredelijk zou worden benadeeld in geval de inschrijver alsnog bezwaar zou kunnen maken.

Redelijkheid en billijkheid

Verder sluit de voorzieningenrechter aan bij de bestaande jurisprudentie dat de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat een inschrijver haar bezwaren duidelijk en in een zo vroeg mogelijk stadium naar voren brengt. De inschrijver had echter gewacht met het starten van een procedure tot na de bekendmaking van de gunningsbeslissing. Weliswaar had de inschrijver vragen gesteld, maar zij had zich onthouden van een reactie op de (onbevredigende) beantwoording. De voorzieningenrechter oordeelt dan ook dat de inschrijver haar rechten heeft verwerkt.

Interessant

Tot slot is interessant dat een beroep van de teleurgestelde inschrijver op de Gids Proportionaliteit wordt afgewezen nu de Aanbestedingswet 2012 ten tijde van de aanvang van de aanbesteding nog niet in werking was getreden.

Vragen?

Heeft u vragen over Rechtsverwerking en geschiktheidseisen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.