Wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel, dat veel juristen in de pen heeft doen laten klimmen, voegt aan de Algemene wet bestuursrecht een aantal algemene bepalingen betreffende de aansprakelijkheid bij zowel onrechtmatig als rechtmatig overheidshandelen toe. Voor het nadeelcompensatierecht betekent dit dat er voor het eerst een algemene regeling wordt opgesteld. Ook wordt in artikel 4:126 het nu nog ongeschreven ‘égalité devant les charges publiques’-beginsel gecodificeerd. Met dit wetsvoorstel heeft men daarbij geprobeerd de bevoegdheidsverdeling tussen de burgerlijke en bestuursrechter te vereenvoudigen. Tevens wordt het mogelijk los van de procedure tegen het schadeveroorzakende besluit een aparte verzoekschriftprocedure betreffende schadevergoeding bij de bestuursrechter te starten.

Aangenomen

Op 27 maart 2012 heeft de Tweede Kamer dit wetsvoorstel al met algemene stemmen aangenomen. Inmiddels heeft de Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie op 2 november jongstleden de memorie van antwoord ontvangen en zal zij aanstaande dinsdag 13 november bespreken hoe de verdere voorbereiding zal verlopen en wanneer de plenaire behandeling kan plaats hebben.

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel, neemt u dan contact op met ons team vastgoed