Zakelijke email ook voor prive gebruik

Volgens de kantonrechter volgt dit instemmingsrecht uit artikel 27 lid 1 sub L van de Wet op de Ondernemingsraden. Hierin is opgenomen dat het vaststellen, wijzigen of intrekken van controlesysteem met betrekking tot de aanwezigheid, het gedrag of de prestaties van werknemers  onder het instemmingsrecht van de OR valt. In casu gold in de onderneming een Gedragscode, die eerder met instemming van de OR tot stand was gekomen. In deze Gedragscode is opgenomen dat werknemers hun zakelijke e-mail in beperkte mate mogen gebruiken voor privé aangelegenheden. Het verplicht afgeven van een machtiging, waardoor een leidinggevende of een collega inzage heeft in de e-mails van een werknemer, kan volgens de kantonrechter niet worden ingevoerd zonder wijziging van de Gedragscode. De kantonrechter kwalificeert de Gedragscode als een controlesysteem in de zin van De WOR, zodat de bestuurder de instemming van de OR nodig heeft om de wijziging door te voeren. Nu de bestuurder dit heeft nagelaten, is het besluit nietig. Let dus op: ook een (geringe) wijziging van een eerder met instemming van de OR tot stand gekomen regeling, kan opnieuw onder het instemmingsrecht van een OR vallen. Bij twijfel helpen wij u graag verder!

Vragen?

Heeft u vragen over het instemmingsrecht, neemt u dan contact op met Renate Dijkstra, Partner & AdvocaatArbeid, Medezeggenschap & Mediation.