Exacte samenstelling commissie te laat bekend?

Uit het BAO en de aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie volgt dat de gunningscriteria vooraf kenbaar moeten worden gemaakt aan de inschrijvers. Dit geldt ook voor de wijze waarop de inschrijvingen worden beoordeeld. In de aanbestedingsstukken moet dus zijn opgenomen dat de beoordeling zal plaatsvinden door een commissie. Vereist het transparantiebeginsel dan ook dat de samenstelling van die beoordelingscommissie vooraf bekend wordt gemaakt? Deze vraag is begin augustus beantwoord door de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht. In de voorliggende zaak was voor de inschrijvers vooraf wel duidelijk dat hun inschrijvingen zouden worden beoordeeld door een technisch deskundige commissie, maar de exacte samenstelling van die commissie werd pas bekengemaakt nadat de inschrijvingen waren ingediend. De voorzieningenrechter oordeelde dat de enkele omstandigheid dat de samenstelling van de beoordelingscommissie pas achteraf bekend werd gemaakt, niet kan leiden tot de conclusie dat de aanbesteding onvoldoende transparant is.

Eerder wel relevant

Eerder oordeelde de rechtbank Amsterdam dat het vooraf onbekend zijn van de samenstelling van een beoordelingscommissie, wel relevant kan zijn bij de beantwoording van de vraag of een gunningscriterium (te) onduidelijk is geformuleerd.

Vragen?

Heeft u vragen over transparantie en de samenstelling van beoordelingscommissie van aanbestedingen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.