Inleidend

Veel cao’s en arbeidsovereenkomsten gaan hier ook vanuit. Het leeftijdsontslag per de eerste van de maand leidt tot een inkomensgat wanneer de uitkering op grond van de AOW eerst met de dag van het 65e jaar ingaat terwijl het ontslag zich al heeft gerealiseerd per de eerste van die maand.

Leeftijdsontslag

FNV Bondgenoten stelt nu dat het leeftijdsontslag zoals opgenomen in vele cao’s en arbeidsovereenkomsten niet meer mogelijk is. Volgens de vakbond is de bepaling over leeftijdsontslag in cao’s nietig omdat het strijdig is met de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd bij arbeid. Op grond van artikel 7 van deze wet is leeftijdsontslag slechts mogelijk wanneer de werknemer wordt ontslagen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of een hogere pensioenleeftijd. Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is straks de maatstaf voor het recht op AOW en niet meer de eerste van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt. Bepalingen in cao’s en arbeidsovereenkomsten waarbij het dienstverband automatisch eindigt per de eerste van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt, is dan niet meer in lijn met de wet. Overigens zullen afspraken waarbij het ontslag ingaat per de datum van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd hier niet mee in strijd zijn. De vakbonden willen uiteindelijk ook dit leeftijdsontslag veranderen.

Vragen?

Heeft u vragen over het inkomensgat, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.