SNA

De SNA is opgericht in het kader van de zelfregulering van de uitzendbranche en beslist over de verstrekking van certificaten. Wanneer een uitzendonderneming niet beschikt over een dergelijk certificaat, is de inlener net als het uitzendbureau aansprakelijk voor het betalen van het minimumloon aan de uitzendkracht.

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel, dat sinds september 2011 bij de Tweede Kamer ligt, houdt in dat de inlener verplicht wordt om uitsluitend met uitzendondernemingen zaken te doen die zijn geregistreerd bij het Handelsregister. Dit op straffe van een bestuurlijke boete. Ook de uitzendonderneming loopt de kans een boete te verbeuren indien hij zich niet laat registreren. De registratieplicht geldt voor elke onderneming die arbeidskrachten tegen vergoeding aan een ander onder diens leiding en toezicht ter beschikking stelt, artikel 1 lid 1 sub c Waadi. De Arbeidsinspectie, tegenwoordig de Inspectie SZW, zal de handhaving van deze plicht voor haar rekening nemen. Tijdens de reguliere controles op naleving van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon zal tevens worden gecontroleerd of de inlener gebruik maakt van een geregistreerde uitzendorganisatie. Ook bij de handhaving van deze plicht zal elke schakel in de keten worden beboet indien sprake is van overtreding. Het wetsvoorstel zal nog door de Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd voordat het in werking treedt.

Vragen?

Heeft u vragen over de registratieplicht, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.