Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Ondernemingsrecht

Blogserie WBTR deel 1: Tegenstrijdig belang in de nieuwe WBTR

Sacha Krekel

4 mei 2021 - 2 minuten leestijd

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”) in werking. Deze wet verduidelijkt en verandert de regeling voor het bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Met de aanpassingen wordt meer aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De ophanden zijnde wijzigingen hebben in potentie een aanzienlijke impact op de interne bestuursstructuur en het handelen binnen stichtingen en verenigingen. De inwerkingtreding van de WBTR is dan ook een goed moment om deze tegen het licht te houden. Bent u benieuwd wat er wijzigt? Onze specialisten nemen u mee in deze blogserie WBTR waarin zij elke keer een ander onderwerp van de WBTR behandelen. In dit deel van de blogserie zal de situatie van het aanwezig zijn van een tegenstrijdig belang worden besproken.

Er is sprake van een tegenstrijdig belang als één of meerdere bestuursleden een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstijdig is met dat van de rechtspersoon. In de huidige wet is voor vereniging geregeld dat in dergelijke situaties de algemene (leden)vergadering een persoon kan aanwijzen die de betreffende rechtshandeling zal verrichten en de vereniging zal vertegenwoordigen (of het besluit zal nemen). Voor stichtingen is nu niets vastgelegd en doorgaans betekent dit dat het bestuur de stichting gewoon vertegenwoordigt bij een tegenstrijdig belang. Dit is anders indien bijvoorbeeld een raad van toezicht of een raad van commissarissen onderdeel is van de stichting. In dat geval zal dit orgaan veelal iemand kunnen aanwijzen, dan wel zelf de stichting vertegenwoordigen.

Het hiervoor genoemde kan een behoorlijke impact hebben. In de rechtspraak zijn veel uitspraken bekend waar met name stichtingen zijn benadeeld, zo bleek achteraf, in een situatie waar een tegenstrijdig belang met het bestuur of één bestuurder bestond. Denk aan het sluiten van contracten tussen de stichting en een onderneming van een bestuurslid op zeer gunstige voorwaarden, of het toekennen van een aanzienlijke managementvergoeding.

Met invoering van de WBTR zal de regeling die ziet op tegenstrijdig belang veranderen. Een bestuurder zal dan niet meer mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming ten aanzien van onderwerpen. Indien statuten reeds een regeling bevatten die ziet op tegenstrijdig belang, zou het kunnen zijn dat deze met inwerkingtreding van de nieuwe wet als ongeschreven worden beschouwd. Dit zou verwarring kunnen veroorzaken als het bestuur (of een derde) geconfronteerd wordt met zo’n situatie. Het verdient dan ook aanbeveling de statuten op dit punt aan te passen zodat deze in lijn zijn met de nieuwe wet.

Heeft u naar aanleiding van deze blog of deze blogserie vragen over de WBTR of een specifiek onderwerp daarvan? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten! Zij beantwoorden uw vragen graag.

Sacha Krekel, advocaat/partner Ondernemingsrecht


Blogserie WBTR

Deel 1: Tegenstrijdig belang in de nieuwe WBTR

Deel 2: Ontslag stichtingsbestuurder

Deel 3: Toezicht bij stichtingen en verenigingen

Deel 4: Belet en ontstentenis

Deel 5:

Deel 6:

Deel 7:

Ook interessant?