Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Ondernemingsrecht

Aandelenoverdracht en schuldoverneming

8 april 2010 - < 1 minuten leestijd

Bij een bedrijfsovername kan tussen de verkoper en de koper worden afgesproken dat een schuld die de verkoper aan de vennootschap heeft, bijvoorbeeld een rekening-courantschuld, bij de koop wordt overgenomen door de koper. Het bedrag van de schuld, kan vervolgens worden verrekend met de koopprijs.

Het is van belang dat dit juridisch op de juiste wijze wordt gedaan. Vaak gebeurt dit niet (of niet goed), wat grote gevolgen kan hebben voor met name de verkopende partij.

De schuldeiser, in dit geval de vennootschap, dient allereerst toestemming te verlenen voor de  schuldovername. De vennootschap kan door de schuldoverneming immers benadeeld worden. Bijvoorbeeld indien de nieuwe schuldenaar niet solvabel blijkt.
Het verlenen van deze toestemming voor de schuldovername, kan bovendien een tegenstrijdig belang opleveren indien de verkopende partij zowel aandeelhouder als bestuurder is van de vennootschap. Dit kan het geval zijn indien de bestuurder zelf een direct belang heeft bij overname van zijn (rekening-courant)schuld door de kopende partij. Indien sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de bestuurder en de vennootschap, dan is de bestuurder in beginsel niet bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen bij het verlenen van toestemming voor de schuldovername. De algemene vergadering van aandeelhouders zal in dat geval een partij moeten aanwijzen die bevoegd is de vennootschap daarbij te vertegenwoordigen. Dit geldt ook wanneer sprake is van een eenpersoonsvennootschap en de aandeelhouder / verkoper en de bestuurder dezelfde partij zijn!

Gebeurt dit niet, en gaat de vennootschap na de overname failliet, dan kan een curator de verkopende partij, alsnog aanspreken om tot betaling van de (rekening-courant)schuld aan de vennootschap over te gaan. Neemt u bij een voorgenomen bedrijfsovername altijd contact met ons op. Wij kunnen u dan tijdig adviseren.

Voor vragen kunt u contact op nemen met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?