Duurzame bewoning

De bewoonster stelt dat zij de woning zelf duurzaam bewoont en in de basisregistratie personen ook op het adres van de woning staat ingeschreven. De vakantieverhuur heeft alleen plaatsgevonden gedurende een aantal dagen dat zij zelf niet in de woning verbleef. Om die reden kon de verhuur naar haar mening niet als onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning worden aangemerkt.

De Raad van State ziet dit, in hoogste instantie, toch anders. Met een beroep op de ontstaansgeschiedenis van de Huisvestingswet wordt geoordeeld dat onder het begrip ‘aan de bestemming onttrekken’ zowel slopen als elk gebruik voor een ander doel dan bewoning valt.

Eerder had de Raad al geoordeeld dat onttrekking in de zin van de Huisvestingswet alleen kan plaatsvinden indien het desbetreffende gebouw is bestemd voor permanente bewoning.

De Raad komt op die eerdere uitspraak niet terug: De onderhavige woning was bestemd voor permanente bewoning. Als een woning voor een korte periode wordt verhuurd en door toeristen wordt gebruikt, kan die woning voor de duur van de huurovereenkomst niet voor bewoning worden gebruikt. De woning is dan (dus) tijdelijk aan de bestemming tot bewoning onttrokken. Daarvoor is een vergunning benodigd.

Grote gevolgen

Het hoeft geen betoog dat deze uitspraak grote gevolgen zal hebben voor vakantieverhuur via Airbnb of andere sites. Een elektronische melding is niet meer voldoende, voortaan moet voor vakantieverhuur een vergunning worden aangevraagd. De gemeente Amsterdam probeert verhuur via Airbnb al jaren te beteugelen en zal dus niet snel geneigd zijn aan iedere aanvrager een vergunning te verlenen. En als zij daar al toe geneigd zou zijn, zal zij al die aanvragen niet snel kunnen afhandelen.

Voor de bewoonster in kwestie liep de zaak overigens met een sisser af omdat de door de gemeente opgelegde boete was gebaseerd op een om andere redenen onverbindende bepaling. Maar het ligt in de lijn der verwachting dat dit gebrek in de Amsterdamse regelgeving snel wordt gerepareerd.

Degenen die nu hun huis nog zonder vergunning verhuren zijn dus gewaarschuwd…

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog, neemt u dan contact op met Per van der Kooi.