De beoordeling van de inschrijvingen is bij deze methodiek enigszins subjectief. Dat wringt met de objectieve beoordelingssystematiek en de beginselen van het aanbestedingsrecht (transparantie en gelijke behandeling). Daarom moeten beoordelingsteams en aanbestedende diensten waarborgen dat het voor (kandidaat) inschrijvers duidelijk is wat van hen wordt verwacht, dat inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk systeem worden beoordeeld en dat de gunningsbeslissing zodanig wordt gemotiveerd dat het mogelijk is om de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden te toetsen.

Indien sprake is van zodanige onjuistheden of onduidelijkheden in de motivering van de gunningsbeslissing dat redelijk handelende en deskundige beoordelaars deze niet mochten laten ontstaan en de aanbestedende dienst deze niet voor zijn rekening mocht nemen, is plaats voor ingrijpen door de rechter. Aldus de rechtbank Amsterdam in een onlangs gepubliceerde uitspraak. Eerder was de lijn dat de rechter alleen ingreep indien sprake was van evidente onjuistheden in de beoordeling.

Wat was er aan de hand?

De gemeente heeft per brief aan Ricoh laten weten dat zij voornemens was verder te gaan met Xerox. In die brief heeft de gemeente, kennelijk de bewuste passages zijn in het vonnis niet weergegeven, kort iets gezegd over de inschrijving van Ricoh. Te kort, naar het oordeel van de rechtbank. Die vond de motivering “bijzonder summier, zeker indien deze wordt afgezet tegen alle eisen waaraan een inschrijver moest voldoen”.

Bovendien had de gemeente maar van drie van de acht elementen in de prestatieonderbouwing van Ricoh aangegeven dat deze niet, zoals (kennelijk) was voorgeschreven, SMART waren onderbouwd en was het oordeel, dat een bepaald antwoord niet SMART was onderbouwd, “zo vaag en algemeen dat niet aan de aan de gemeente te stellen motiveringseisen was voldaan”.

Op deze gronden heeft de rechtbank de gemeente bevolen de inschrijvingen te laten beoordelen door een nieuw en onbevooroordeeld beoordelingsteam. Voorwaar een trendbreuk, benieuwd of dit een witte raaf is…

Vragen?

Heeft u vragen over aanbestedingen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi.