De voor de Benelux relevante merkenautoriteiten (het EUIPO: “European Union Intellectual Property Office“ en het BBIE: “Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom”) hebben gelet op de bijzondere situatie een unieke maatregel genomen om alle merkhouders en overige belanghebbenden tegemoet te komen:  Zij hebben laten weten dat met ingang van respectievelijk 9 maart (EUIPO) en 16 maart (BBIE) geen enkele (aflopende) termijn meer een fataal karakter heeft.

BBIE

Het BBIE zal geen verzoeken of procedures intrekken, indien een gegeven termijn niet werd gerespecteerd. Dit geldt ook voor niet tijdig ingediende oppositieprocedures of niet tijdig verrichte betalingen. De maatregelen zien op alle procedures per 16 maart tot en met het einde van de opgelegde maatschappelijke beperkingen in de Benelux-landen. Nadat deze periode is beëindigd zal er voor alle verzoeken en procedures waarvoor geldt dat de termijnen op dat moment zijn verstreken of deze op dat moment minder dan een maand bedragen, een extra termijn van een maand worden gegeven. Deze maand zal worden gerekend vanaf het moment dat er in de Benelux-landen geen maatschappelijke beperkingen meer gelden. Het BBIE zal te zijner tijd hiervoor een datum vaststellen en deze communiceren via een nieuwe mededeling van de Directeur Generaal. Het volledige persbericht leest u hier.

EUIPO

Het EUIPO heeft besloten dat alle termijnen die aflopen tussen 9 maart 2020 en 30 april 2020 zullen worden verlengd tot 1 mei a.s. Aangezien dit een door het EUIPO gehanteerde feestdag is (Dag van de Arbeid), betekent dit in de praktijk dat alle termijnen worden verlengd tot 4 mei a.s. Het volledige bericht van het EUIPO vindt u hier.

Rechtbanken

Alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn in principe tot nader order gesloten. Alleen urgente zaken gaan door. Wat hieronder verstaan wordt vindt u hier. Voor wat betreft zaken waarin rechten van intellectuele eigendom centraal staan, geldt dat alle schriftelijke (bodem)procedures wel gewoon doorgaan. Ook kan nog steeds beslag worden gelegd en of een kort geding worden gestart voor zaken die voldoende spoedeisend zijn.

Samenvattend

Op het gebied van merken behoeft u zich in principe even geen zorgen te maken over de termijnen in lopende procedures bij de merkeninstanties en het tijdig verrichten van betalingen bij deze instanties. Voor wat betreft het verkrijgen van een (vroeg)tijdige beschermingsdatum voor nieuwe merken is het uiteraard wel nog steeds van belang hiervoor tijdig zorg te dragen. Verder gaan alle (schriftelijke) procedures bij de rechtbanken vooralsnog gewoon door en kunnen ook nog steeds spoedeisende procedures worden gevoerd.

Indien u nog vragen heeft over de eventuele gevolgen van het coronavirus in verband met rechten van intellectuele eigendom en/of op het gebied van andere lopende procedures, aarzelt u dan niet om contact op te nemen.