Social Media Protocol

De verschillende soorten social media hebben verschillende functies, zijn op verschillende doelgroepen gericht en hebben een verschillende reikwijdte. In de praktijk heeft social media direct invloed op de arbeidsrelatie. Zo zijn de eerste ontslagen al gevallen vanwege flinke scheldpartijen door werknemers tegen de werkgever op bijvoorbeeld Facebook. Veel werkgevers vrezen de onbeheersbaarheid van het gebruik van social media en de daarmee gepaard gaande reputatieschade en zouden graag paal en perk willen stellen aan het gebruik van social media door hun werknemers. Enige controle is een veel gehoorde wens. Dit kan door een social media strategie en beleid te ontwikkelen. Het is daarbij aan de werkgever om aan te geven waar de grenzen liggen, ten aanzien van het gebruik van social media. Deze voorschriften kunnen, op basis van de instructiebevoegdheid van de werkgever (art. 7:660 BW), eenzijdig door de werkgever worden vastgesteld. Dit social media beleidis niet alleen bedoeld om de werknemers te controleren en de werknemers in hun mogelijkheden te beperken. Het schept vooral duidelijkheid, bijvoorbeeld over de vraag wat iemand wel of niet namens het bedrijf mag twitteren of hoe medewerkers moeten reageren als ze via de social media een vraag krijgen over het bedrijf. Het is dan ook raadzaam om een zogenaamd “Social Media Protocol” op te stellen. In een Social Media Protocol wordt het social media beleid concreet uitgewerkt en wordt vastgelegd hoe de werkgever het gebruik van social media door werknemers controleert. Hierbij moet dan wel het recht op privacy van de werknemers, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden gerespecteerd. Een vast te stellen social media protocol zal veelal onder het instemmingsrecht van artikel 27 lid 1 sub k en l van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) vallen. Dit is met name het geval wanneer in het social media protocol een regeling is opgenomen voor het monitoren door de werkgever van het gebruik van de social media door werknemers. Er is dan namelijk sprake van “verwerking van persoonsgegevens” (art. 27 lid 1 sub k WOR) en “personeelscontrolesystemen” (art. 27 lid 1 sub k WOR). In dit protocol moet ook zijn opgenomen dat de OR heeft ingestemd met dit protocol. Dat dit is opgenomen in het personeelshandboek en dat het protocol onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst van de medewerkers. De inhoud van het protocol moet wel in lijn zijn met de inhoud van eventueel al binnen de organisatie geldende andere regelingen. Wij zijn u graag behulpzaam bij het opstellen van een Social Media Protocol. Daarnaast checken wij graag of en welke andere protocollen/gedragscodes er binnen uw organisatie worden gehanteerd en of deze niet in strijd zijn met het Social Media Protocol. Om u alvast op weg te helpen, kunt u via onze website gratis een voorbeeld voor een Social Media Protocol downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over Social Mediabeleid, neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal.