Bijzondere persoonsgegevens

Een smartwatch of andere wearable is over het algemeen geschikt om gegevens te verzamelen over hartslag, bewegingspatroon, slaappatroon en fitheid van de drager. Dergelijke gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 16 Wbp) en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 9 AVG). Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is alleen toegestaan als daar een wettelijke uitzondering voor is. Denk hierbij aan een werkgever die bij ziekte bepaalde gegevens mag verwerken voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de re-integratie van de werknemer.

Voor een werkgever kan het geven van een smartwatch niet alleen interessant zijn om de werknemers te stimuleren om actief te zijn, maar ook om inzicht te krijgen in de gezondheid van de werknemers. Dat inzicht mag de werkgever niet verkrijgen. De werkgever mag de gegevens die een smartwatch verzamelt namelijk niet verwerken. Dit geldt ook als de gegevens geanonimiseerd aan de werkgever worden aangeleverd door een derde partij die de gegevens in opdracht van de werkgever analyseert en inzichtelijk maakt.

De werkgever mag en kan dan ook geen voorwaarden stellen voor het gebruik. De werknemer moet zelf kiezen hoe hij (of zij) met de smartwatch omgaat, of hij deze draagt en of hij een derde partij inzicht geeft in zijn gegevens, zoals een bedrijf dat de gegevens analyseert. De werkgever mag dit faciliteren, bijvoorbeeld door de kosten van een abonnement te vergoeden, maar mag dus geen inzicht krijgen in de gegevens. Zelfs als de werknemer de gegevens zelf openbaar maakt door deze te delen via social media mag de werkgever deze gegevens niet raadplegen, opslaan of op andere wijze verwerken.

Toestemming?

Ook als de werknemer aan de werkgever toestemming zou geven voor het verwerken van de gegevens, is het een werkgever niet toegestaan om de gegevens te verwerken. Dit houdt verband met het principe in de privacyregelgeving dat toestemming alleen geldt als deze ‘in vrijheid’ wordt gegeven. Gelet op de gezagsverhouding en de financiële afhankelijkheid wordt een werknemer niet geacht in vrijheid aan zijn werkgever toestemming te kunnen geven voor verwerking van zijn persoonsgegevens.

Tot slot

In het kader van de gezondheid van de werknemers en het goed werkgeverschap is het voor werkgevers nog steeds een goed idee om in plaats van een kerstpakket de werknemers een smartwatch of andere wearable te geven. De werkgever mag alleen geen toegang krijgen tot de gegevens die door het apparaat worden verwerkt en mag geen voorwaarden verbinden aan het ontvangen van het apparaat.