Foto’s en video’s van kinderen zijn persoonsgegevens in de zin van de Wbp. Dit betekent dat de regels van de Wbp van toepassing zijn op het publiceren van foto’s en video’s op de website van de school. Hetzelfde geldt voor het publiceren van dit materiaal op social media kanalen, zoals het Facebook account van school. Wat houden deze regels nu precies in? Allereerst hebben scholen toestemming nodig hebben voor het publiceren van beeldmateriaal van leerlingen. Gaat het om een groepsfoto, dan zal toestemming nodig zijn van elke leerling die herkenbaar op de foto staat. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar geldt, dat toestemming nodig is van de ouders of de voogd. De toestemming moet ondubbelzinning zijn. Wie zwijgt stemt toe, is dus niet voldoende. Het moet voor degene die toestemming geeft ook volstrekt duidelijk zijn waar het beeldmateriaal precies voor wordt gebruikt. Is dat eenmalig in een nieuwsbrief of wordt het beeldmateriaal bijvoorbeeld gebruikt in een informatiefolder over de school die gedurende het hele jaar zal worden gebruikt om nieuwe leerlingen te werven? De school mag het beeldmateriaal vervolgens uiteraard niet voor een ander doel gebruiken. De school dient zich er bovendien van bewust te zijn dat de toestemming weer kan worden ingetrokken. Vanaf dat moment is het de school niet langer toegestaan het beeldmateriaal te gebruiken.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf dat moment zullen scholen ook aan moeten kunnen tonen dat geldige toestemming is verkregen voor het gebruik van het beeldmateriaal. Ook zullen scholen moeten kunnen aantonen dat zij “passende technische en organisatorische maatregelen” hebben getroffen om het beeldmateriaal te beschermen tegen verlies of zogenaamde onrechtmatige verwerking. Als voorbeeld noemt de Autoriteit Persoonsgegevens het plaatsen van een portal op de website van de school die alleen toegankelijk is voor leerlingen en hun ouders/voogd met bijvoorbeeld een persoonlijke inlognaam en wachtwoord. Dit om ervoor te zorgen dat het beeldmateriaal alleen voor hen beschikbaar is.

De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft terecht opgemerkt dat kinderen een kwetsbare groep zijn en dat het in deze tijd extra belangrijk is dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan.

Dus: scholen opgelet! Ga zorgvuldig om met beeldmateriaal van kinderen.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat & partner IT, Privacy & Cybersecurity.