Bij de implementatie van e-health innovaties dient rekening te worden gehouden met een complex juridisch kader. Zo dient in ieder geval voldaan te worden aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Indien gebruik wordt gemaakt van het BSN geldt ook de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wgbsn-z). Daarnaast zijn er verschillende beroepsnormen en zogenaamde NEN-normen van toepassing.

In de praktijk blijkt de interpretatie van dit geheel aan deels overlappende wetten en normen veel vragen op te leveren. Bovendien houdt de wet- en regelgeving helaas geen gelijke tred met de vlucht van eHealth. Dit zorgt er helaas voor dat veel innovaties in de zorg de eindstreep niet halen of al snel een zachte dood sterven. Indien immers vooraf niet goed wordt nagedacht over de toepasselijke wet- en regelgeving en hoe deze dient te worden geïmplementeerd, zal een e-health innovatie niet levensvatbaar zijn. Dit met alle gevolgen van dien voor de initiatiefnemer (en investeerder) van de innovatie. Ook voor de afnemer die heeft geïnvesteerd in de aanschaf en die – te laat – tot de conclusie komt dat hij met de applicatie niet compliant is met de wet- en regelgeving, kunnen de gevolgen groot zijn.

Tijdens het Medische Technologie Congres zal Natascha van Duuren ingaan op de belangrijkste valkuilen en een aantal adviezen geven. Het is onontkoombaar dat e-health de komende jaren een enorme vlucht neemt. Er dient dan ook voorkomen te worden dat onvoldoende aandacht voor wet- en regelgeving e-health innovaties in de weg staan.

Vragen?

Heeft u vragen over E-health, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht