Uitstel

Aan de ene kant heeft de Wkb een sterke onderlinge relatie met de Omgevingswet. Daarom is destijds afgesproken dat de invoeringsdatum gelijk is aan die van de Omgevingswet. Eerder schreven wij al dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet was uitgesteld.  Anderzijds  liggen de prioriteiten en deel van de capaciteit op dit moment elders. Bovendien moet er ook voldoende tijd zijn ook na de coronacrisis ervaringen in proefprojecten op te doen met de implementatie van de Wkb.

De Minister streeft ernaar om voor de zomer van 2020 alsnog een definitieve invoeringsdatum te noemen.

Nu toch al rekening mee houden

Dat alles laat onverlet dat met sommige onderdelen van de Wkb nu al rekening moet worden gehouden. Sommige regels, bijvoorbeeld die voor het aanvragen van vergunningen, gelden pas nadat de wet wordt ingevoerd. Anders gezegd: vergunningen die na de inwerkingtreding worden aangevraagd moeten aan de nieuwe wet voldoen, reeds aangevraagde vergunningen worden aan de nu nog bestaande regels getoetst. Dat wordt ook wel de ‘eerbiedigende werking’ van een wet genoemd: een nieuwe regeling heeft alleen betrekking op nieuwe gevallen.

Andere regels gelden echter zodra de wet inwerking treedt, ook als de bouw vóór de inwerkingtreding van de wet is aangevangen. Regels omtrent de waarschuwingsplicht en het opleverdossier bijvoorbeeld, waarover wij eerder schreven, hebben ‘directe werking’. Die gelden vanaf het moment van invoering van de Wkb, ook als de opdracht op basis van een ‘oude‘ vergunning vóór inwerkingtreding van de wet is verstrekt.

Langdurige bouwprojecten waarvoor nu opdracht wordt gegeven kunnen dus later toch al (deels) onder de nieuwe wet vallen. Met de Wkb moet dus, ook nu de invoering daarvan is uitgesteld, toch al rekening worden gehouden…

Vragen

Heeft u vragen over de Wkb, neemt u dan contact op met Per van der Kooi.