De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens vormt een aanvulling op bestaande regels die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en introduceert rechten en waarborgen voor cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling en de beschikbaarheid van gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem.

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens regelt:

  • De plicht van de zorgaanbieder om uitdrukkelijke en (vanaf 1-7-2020) gespecificeerde toestemming aan de patiënt te vragen vóórdat de medische gegevens beschikbaar worden gesteld via het elektronisch uitwisselingssysteem (de zgn. opt-in vraag);
  • Het recht van de cliënt om vanaf (1-7-2020) kosteloos elektronische inzage in en een elektronisch afschrift van het dossier of van gegevens uit dat dossier te krijgen;
  • Het recht van de cliënt om uitdrukkelijke en (vanaf 1-7-2020) gespecificeerde toestemming te geven, aan te passen en in te trekken om gegevens beschikbaar te stellen: Vanaf 1-7-2020 moet de cliënt kunnen aangeven of hij alle of bepaalde gegevens aan bepaalde (categorieën van) hulpverleners beschikbaar laat stellen voor de gegevensuitwisseling via een elektronisch uitwisselingssysteem;
  • De plicht van de zorgaanbieder om de cliënt gericht te informeren over zijn rechten bij elektronische gegevensuitwisseling, de wijze waarop hij zijn rechten kan uitoefenen en over de werking van het elektronisch uitwisselingssysteem dat voor de gegevensuitwisseling wordt gebruikt;
  • De plicht tot het bijhouden van een registratie van de door cliënten verleende toestemming waarbij wordt aangetekend vanaf welk tijdstip de toestemming van kracht is geworden (vanaf 1-7-2020). Hij kan deze registratie beschikbaar stellen via het elektronisch uitwisselingssysteem;
  • Het verbod voor zorgverzekeraars, bedrijfs-, verzekerings- en keuringsartsen om elektronisch uitwisselingssystemen voor zorgaanbieders te raadplegen, wordt aangescherpt en de strafmaat verhoogd.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat & partner IT, Privacy & Cybersecurity.